صد کتاب قرن لوموند

صد کتاب قرن لوموند

۱۰۰ کتاب قرن لوموند نام فهرستی است که در سال ۱۹۹۹ نشریه لوموند منتشر کرده است. این کتاب‌ها برترین کتاب‌های قرن بیستم به شمار می‌روند.

بعضی از عناوین معروف این فهرست عبارتند از: بیگانه، محاکمه، شازده کوچولو، خوشه‌های خشم، زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟، جنس دوم، در انتظار گودو، هستی و نیستی، نام گل سرخ، خاطرات یک دختر جوان، ۱۹۸۴ و ... 

down