با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
فکرتان را عوض کنید تا زندگی تان تغییر کند

دانلود و خرید کتاب صوتی فکرتان را عوض کنید تا زندگی تان تغییر کند

۴٫۰ از ۹ نظر
۴٫۰ از ۹ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب صوتی فکرتان را عوض کنید تا زندگی تان تغییر کند  نوشته  برایان تریسی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه

معرفی کتاب صوتی فکرتان را عوض کنید تا زندگی تان تغییر کند

استفاده از همه توانمندی‌های دورنیمان کمک بزرگی به ما در مسیر کسب موفقیت می‌کند. برایان تریسی در کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگی‌تان تغییر کند به ما می‌آموزد چگونه از این توانمندی‌های ذاتی در مسیر پیشرفت استفاده کنیم.

مهدی قراچه داغی کتاب پیش‌رو را ترجمه کرده و با صدای میلاد فتوحی در اختیار شماست.


درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگی‌تان تغییر کند

برایان تریسی برنامه قدم به قدمی برای رسیدن به موفقیت را به‌صورت یک کتاب تدوین کرده که با عنوان فکرتان را عوض کنید تا زندگی‌تان تغییر کند در دسترس شما قرار دارد. با مطالعه کتاب پیش‌رو می‌آموزید منابع شگفت‌انگیز درونی خود را کشف کنید و قدرت‌های باور نکردنی خود را رها سازید. علاوه بر این تمام منابع مورد نیاز برای موفقیت را به سوی خود جذب خواهید کرد. کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگی‌تان تغییر کند راهکاهای منطقی و عملیاتی را برای موفقیت در اختیارتان قرار می‌دهد. با مطالعه دقیق این کتاب، می‌توانید تحولی در عملکرد شخصی خود ایجاد کنید و به موفقیت دست یابید.

درباره برایان تریسی

برایان تریسی متولد سال ۱۹۴۴ میلادی در شارلوت‌تاون کانادا است. او شرکت برایان تریسی اینترنشنال را در سال ۱۹۸۴ در شهر ونکوور کانادا بنیان نهاد و مدیریت عاملی آن را به عهده گرفت. در این مجموعه خدمات مشاوره‌ای در زمینه رهبری، فروش، اعتماد به نفس، هدف‌گذاری، راهبرد، خلاقیت و روان‌شناسی موفقیت، ارائه می‌شود. برایان تاکنون 10‌ها جلد کتاب نوشته و سمینارهای متعددی را درخصوص رهبری، فروش، مدیریت مؤثر و استراتژی کسب‌وکار برگزار کرده است. او قدرتمندترین سخنران موفقیت محسوب می‌شود و تاکنون در ۷۰ کشور جهان سمینارهای موفقیت و فروش را برگزار کرده است.

جملاتی از کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگی‌تان تغییر کند

دﯾﻮﯾﺪ ﻫﯿﻮم، ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی، اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻮح ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺪون اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ اﯾﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ‌آﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آن راﻣﯽ‌آﻣﻮزد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ذﻫﻦ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ دارد و ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎرش ﻣﯽ‌ﮔﺬرد و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ای ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ‌اﻓﺘﺪ، اﺛﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻟﻮح ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺬارد .ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ ﻣﯽ‌آﻣﻮزد، اﺣﺴﺎس و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد می‌کند ناشی از شرط‌های اولیه است. ارسطو می‌گوید: آﻧﭽﻪ در ذﻫﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد، اﺑﺮاز ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺎن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻒ ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﯽ‌آﻣﻮزﻧﺪ .ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ‌اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌دﻫﯿﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‌ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ‌آﯾﺪ. ﻧﻮزاد ﺑﺪون ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ، ﻋﻘﯿﺪه، اﺣﺴﺎس و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻪ در دوران ﺑﻠﻎ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ دارﯾﺪ، ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺪه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﮐﻮدﮐﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ‌اﯾﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد، ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ .

برای مطالعه‌ی جمله‌های بیشتری از کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگی‌تان تغییر کند، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید.

فهرست مطالب کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگی‌تان تغییر کند

• فصل اول: فکرتان را عوض کنید

• فصل دوم : زندگیتان را تغییر دهید

• فصل سوم : خواب‌های بزرگ ببینید

• فصل چهارم : تصمیم بگیرید و ثروتمند شوید

• فصل پنجم : سررشته امور زندگی خود را در دست بگیرید

• فصل ششم : برای رسیدن به سطح بهترین‌ها متعهد شوید

• فصل هفتم : به اشخاص بها دهید

• فصل هشتم : مانند یک نابغه فکر کنید

• فصل نهم : از نیروهای ذهنی خود استفاده کنید

• فصل دهم : اندیشه خود را در خدمت بگیرید

• فصل یازدهم : آینده خود را خلق کنید

• فصل دوازدهم : عالی زندگی کنید

نظری برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
شابکundefined
زمان۰۹ ساعت و ۱۸ دقیقه
قابلیت انتقالدارد
حجم۵۱۳٫۹ مگابایت
زمان۰۹ ساعت و ۱۸ دقیقه
قابلیت انتقالدارد
حجم۵۱۳٫۹ مگابایت