با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
پناهندگان پیشاور

دانلود و خرید کتاب پناهندگان پیشاور

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب پناهندگان پیشاور  نوشته  محمد طعان  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب پناهندگان پیشاور

کتاب پناهندگان پیشاور نوشته محمد طعان و ترجمه علیرضا ثابتی، داستان زندگی فردی است که به پیشاور پناهنده می‌شود اما زندگی‌اش دستخوش تغییراتی می‌شود و او را به مسیر جدیدی رهنمون می‌کند.  

درباره‌ی کتاب پناهندگان پیشاور

محمد طعان در کتاب پناهندگان پیشاور داستان زندگی رشید را نوشته است؛ رشید و خواهر و مادرش بعد از کشته شدن پدر، به اردوگاهی در پیشاور می روند تا در آنجا تحت حمایت سازمان ملل به زندگی خود ادامه دهند اما حوادث جنگ بعد از خروج روس‌ها، او و هم وطنانش را در مسیر دیگری قرار می‌دهد.

آن‌ها ناخواسته وارد مسیری غریب می‌شوند و در لابه لای حوادث زندگی رشید و خانواده‌اش بخشی از تاریخ خونبار و تلخ کشور افغانستان بازگو می‌شود.

کتاب پناهندگان پیشاور را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

علاقه‌مندان به رمان‌های تاریخی و ادبیات جنگ از مطالعه کتاب پناهندگان پیشاور لذت می‌برند.

بخشی از کتاب پناهندگان پیشاور

فرمانـده مجاهدیـن بـه محـض ورود بـه روسـتای امشـر، مبـارزان خـود را خطـاب قـرار داد. سـخنان فرمانـده بیشـتر از آنکـه روحیه‌بخـش باشـد، کینه‌توزانـه بـود. «بـرادران، قسـم می‌خـورم کـه خیلـی زود قلعـه‌ای را کـه نیروهـای کفـر در آن پنـاه گرفته‌انـد، آمـاج حملات خـود قـرار خواهیـم داد. شـهر جلال‌آبـاد را از همیـن حـالا فتح شـده بدانیـد... آن‌هـا هنـوز در چنـد منطقـه تحـت محاصـره بـه مقاومـت خـود ادامـه می‌دهنـد، امـا تـا کـی ایـن وضـع ادامـه خواهـد داشـت؟ تـا کـی می‌تواننـد زیـر فشـار محاصـره فزاینـده مـا مقاومـت کننـد؟ بلـه، درسـت اسـت! مـن از تقویـت قـوا و تشـدید محاصـره حـرف می‌زنـم. می‌خواهـم بـرای تـدارک آخریـن حملـه، نیروهـای کمکـی، تجهیـزات و مهمـات بیشـتر درخواسـت کنـم... حـالا کـه روس‌هـا از کشـور رانـده شـده‌اند، واقعـا نمی‌دانـم چـه کسـی بـه کمـک آنهـا خواهـد آمـد... دسـت کمـک بـه طـرف چـه کسـی دراز خواهنـد کـرد؟ بـه لطـف خـدا، چنـان عرصـه را بـر آن‌هـا تنـگ خواهیـم کـرد کـه آخریـن نیـروی آن‌هـا نیـز خـود را تسـلیم کنـد... خـدا مبارزانـش را بـه حـال خـود رهـا نخواهـد کـرد... کار آنهـا تمـام شـده اسـت.»

مجاهدیـن افغـان کـه تحت تأثیـر سـخنان فرمانـده خـود یکپارچـه شـور و التهـاب شـده بودنـد، یکصـدا فریـاد «الله ا کبـر» سـر دادنـد؛ فریاد بلنـدی که انعـکاس آن در کوه‌هـای مجـاور طنین‌انـداز شـد. 

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۵۵۲ صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۲,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۳/۱۳
شابک۹۷۸-۹۶۴-۰۲-۲۹۳۱-۶
تعداد صفحات۵۵۲صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۲,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۳/۱۳
شابک۹۷۸-۹۶۴-۰۲-۲۹۳۱-۶