پایداری ماهواره با PID مرتبه کسری اثر محمدحسن قبادی
الکترونیکی 
۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت