با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
ایران و نظام بین الملل

دانلود و خرید کتاب ایران و نظام بین الملل

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب ایران و نظام بین الملل  نوشته  جواد اطاعت  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب ایران و نظام بین الملل

کتاب ایران و نظام بین‌الملل به همت دکتر جواد اطاعت (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، حمیدرضا نصرتی، حمیدرضا بیات، کوروش میری و اسماعیل ورزش نوشته شده است.


درباره کتاب ایران و نظام بین‌الملل

در کتاب ایران و نظام بین‌الملل به بررسی سیاست‌های خارجی ایران به‌خصوص در مقابل ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ، موقیت جغرافیایی کشور و تاثیر آن بر روابط بین‌الملل و امنیت و همچنین روابط با کشورهای همسایه پرداخته شده است. واحدهای سیاسی در دو سطح خرد و کلان در حوزه سیاست خارجی با دیگر کشورها در تعامل مثبت یا منفی قرار می‌گیرند. در این حوزه چند عامل مهم نقش ایفا خواهند کرد. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گرندگان متاثر از میزان دانش و آگاهی، عواطف و احساسات، اصول اخلاقی، منظومه فکری و جهان‌بینی، موقعیت و شرایط خاص تصمیم‌گیری (دوره جنگ، صلح و...) نوع نظام و ساختارهای سیاسی و حقوقی داخلی (اقتدارگرا-دموکراتیک)، ظرفیت اقدام (نقش و جایگاه یک کشور از نظر مساحت، جمعیت، قدرت نامی، توانایی‌های اقتصادی، وجهه بین‌المللی و...) و مهمتر از آن گفتمان حاکم بر نظام بین‌المللی (نظام موازنه دوقبی، سلسله مراتبی و...) باعث رویکردهای مصلحت محور یا واقع‌گرا، ارزش محور یا آرمانگرا، منفعت محور یا عمل‌گرا و... که ممکن است به‌شوه‌های متفاوتی چون اتحاد و ائتلاف، بی‌طرفی منفی یا انزواگرایی، بی‌طرفی مثبت، سیاست تجدسد نظر طلبانه، اعتراضی و... به‌منصه ظهور برسد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به‌عنوان مثال در سطح کلان موقعیت جغرافیایی به‌عنوان یکی از متغیرهای ژئوپلیتیک عامل ارتباط ایران با نظام بین‌الملل بوده است.

درکنار ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط با همسایگان، اختلافات ارضی و مرزی، هم‌گرایی و واگرایی‌های ایدئولوژیک و... تعیین‌کننده‌اند.

جملاتی از ایران و نظام بین‌الملل

اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﻛﻪ دارای ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻮد، در واﻗﻊ واﻛﻨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و بهﻮﻳﮋه اﻳﺮان ﺑﻮد . ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮی و ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﺤﻮﻟﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺪ و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻧﻄﺒﺎق رﺿﺎﻳﺖ آﻣﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎری ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب به‌ویژه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد، ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻧﻄﺒﺎق اﻋﺘﺮاض آﻣﻴﺰ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻔﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد داد. برای مطالعه‌ی جمله‌های بیشتری از کتاب ایران و نظام بین‌الملل، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید.

فهرست ایران و نظام بین‌الملل

• ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻳﺮان: ﺗﻌﺎﻣﻞ یا ﺗﻘﺎﺑﻞ

• نفت، ژئواکونومی و امنیت ملی ایران

• عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریای کشورهای ساحلی دریای مازندران

• امارات عربی متحده و جزایر سه‌گانه ایرانی

• ایران و خطوط انتقال انرژی حوزه دریای مازندران

• هیدروپلیتیک هیرمند: دلایل، آثار و پیامدها

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۹۱ صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تعداد صفحات۱۹۱صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF