با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب آوارگان جزیره اثر ژول ورن

دانلود و خرید کتاب آوارگان جزیره

۴٫۰ از ۴ نظر
۴٫۰ از ۴ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب آوارگان جزیره  نوشته  ژول ورن  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت
معرفی نویسنده
عکس ژول ورن
ژول ورن
فرانسوی | تولد ۱۸۲۸ - درگذشت ۱۹۰۵

ژول ورن با نام کامل ژول گابریل ورن، ۸ فوریه ۱۸۲۸ در نانت فرانسه به دنیا آمد. خانواده او وضع مالی خوبی داشتند. پدر ژول ورن دوست داشت پسرش در رشته حقوق تحصیل کند و ...

معرفی کتاب آوارگان جزیره

کتاب آوارگان جزیره داستانی تخیلی و ماجراجویانه از ژول ورن است که عنایت‌ الله شکیباپور برای کودکان و نوجوانان بازنویسی کرده است. این داستان درباره چند پسربچه است که برای سفر دریایی تفریحی آماده می‌شوند، اما کشتی‌شان را از دست می‌دهند و در یکی از جزایر متروک اقیانوس آرام گرفتار می‌شوند. 

ژول ورن با نوشتن این داستان برای نوجوانان، فضایی همانند رمان پرماجرای رابینسون کروزوئه را برای ما تداعی می‌کند. او در تلاش بود تا با نوشتن داستان آوارگان جزیره به نوجوانان نشان دهد که چه توانایی‌ها و قابلیت‌های برجسته‌ای دارند.

درباره کتاب آوارگان جزیره

آوارگان جزیره داستانی پرماجرا نوشته ژول ورن است. این داستان درباره گروهی از پسرهای نوجوان هشت تا چهارده ساله انگلیسی و فرانسوی است. آن‌ها در آموزشگاهی شبانه‌روزی و معتبر به نام شرمان درس می‌خوانند که در شهر آوکلند، پایتخت نیوزیلند (مستعمره مهم انگلستان در اقیانوس آرام) قرار دارد. 

تعطیلات آغاز شده است و زمان شادی و خوشگذرانی برای بچه‌ها است. پدر و مادرها تصمیم می‌گیرند تا آن‌ها را با یک کشتی دو دکله به یک سفر دریایی بفرستند. اما طی حوادثی بچه‌ها کشتی را از دست می‌دهند و به یکی از جزایر متروکی می‌رسند که در اقیانوس آرام وجود دارد. تعطیلات دوماهه آن‌ها به تعطیلات دوساله‌ای تبدیل می‌شود که هر روزش یک ماجرای جدید برای بچه‌ها رقم می‌زند و آن‌ها را برای زندگی در شرایط سخت آماده می‌کند. 

کتاب آوارگان جزیره را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

آوارگان جزیره داستانی پر ماجرا است که همه نوجوانان از خواندنش لذت می‌برند. 

درباره ژول ورن 

ژول گابریل ورن ۸ فوریه ۱۸۲۸ در فرانسه به دنیا آمد. او به شدت به ادبیات و نمایشنامه نویسی علاقه‌مند بود اما به درخواست خانواده‌اش در رشته حقوق تحصیل کرد. اما ذوق و علاقه‌اش دوباره او را به سمت ادبیات کشاند. تخیل او باعث شد تا آثار جذابی بیافریند که هنوز هم در تمام دنیا طرفدار داشته باشد و کتاب‌هایش به زبان‌های بسیاری ترجمه شود. ژول ورن بعد از آگاتا کریستی، دومین نویسنده‌ای است که آثارش به تمام زبان‌ها ترجمه شده است.

از میان مشهورترین کتاب‌های او می‌توان به سفر به مرکز زمین، دور دنیا در هشتاد روز، بیست هزار فرسنگ زیر دریا، پنج هفته در بالن و میشل استروگف اشاره کرد. داستان‌های عموما داستان‌هایی تخیلی هستند که بسیاری از آن‌ها کمی بعد به واقعیت بدل شده‌اند. ژول ورن در ۲۴ مارس ۱۹۰۵ در ۷۷ سالگی در امیان، فرانسه چشم از جهان فروبست.

بخشی از کتاب آوارگان جزیره

اگــر‌ مــوکا ‌کــه ‌ملــوان ‌ســابقه‌داری‌ بــود‌ چیــزی ‌می‌دانســت ‌در ‌مقابــل‌ آن ‌بریــزان ‌کوچک‌تریــن ‌اطلاعــی ‌در‌ ایــن ‌قســمت‌ نداشــت ‌از ‌راه ‌اقیانــوس‌ اطلـس‌ بـه‌ اقیانـوس ‌کبیـر. ‌از‌ اروپـا ‌آمـده ‌بـود ‌بـا‌ هیچ‌ یـک‌ از ‌لـوازم ‌کشـتی‌ آشــنا‌ نشــده‌ و‌ تجربــه‌ای ‌نداشــت.‌ بــه ‌همیــن ‌جهــت ‌بچه‌هــا ‌همیشــه‌ در‌ مــوارد ‌ســخت ‌و ‌بحرانــی ‌بــه ‌مــوکا ‌کــه‌ جــوان‌ سیاه‌پوســتی ‌بــود،‌ بیشــتر‌ ایمـان ‌داشـتند.‌ در‌ فاصلـه ‌یـک ‌لحظـه‌ ‌کوتـاه ‌بریـزان ‌بـه ‌اتفـاق‌ ماکـو‌ خــود ‌را ‌بــه ‌قســمت ‌جلــو ‌کشــتی ‌رســاندند.

بــرای ‌این ‌کــه ‌شــدت ‌توفــان ‌بــه ‌دریــا ‌پرت‌شــان ‌نکنــد،‌ خــود ‌را ‌بــه‌ قســمت‌ برآمدگــی ‌زیــر ‌دکل‌ چســباند‌ و ‌هــر‌ کــدام ‌مراقــب ‌یکدیگــر ‌بودنــد.‌ زیـرا ‌اگـر‌ یکـی‌ از‌ آن‌هـا‌ بـه‌ زمیـن‌ می‌افتـاد، ‌بلنـد ‌شـدن ‌او ‌بـا ‌تکان‌هـای‌ کشــتی‌ بسـیار‌ مشـکل ‌بـود.

در ‌ایــن‌ مانــور‌ در حالــی ‌کشــتی ‌لــرزش‌ زیــاد‌ داشــت ‌و ‌شــدت ‌بــاد‌ طاقت‌فرســا‌ بــود، ‌بــا ‌ایــن ‌وجــود‌ هــر‌ دو‌ شــهامت ‌زیــادی‌ بــه‌ خــرج ‌دادنــد.‌ قطعــات ‌پــاره ‌یــا ‌شکســته‌ی بادبــان ‌را‌ از‌ جــا‌ کنــده‌ و‌ یــک‌ بادبــان ‌دســتی‌ اســتوار‌ کردنــد. بعـد‌ از ‌برافراشـته ‌شـدن‌ ایـن‌ بادبـان ‌حرکـت ‌کشـتی‌ کمـی‌ تـوازن‌ پیـدا‌ کـرد‌ و‌ راه ‌مسـتقیم ‌را ‌پیـش ‌گرفـت.

بـا ‌این‌کـه ‌بادبان‌هـا‌ مهلـت‌ نمـی‌داد‌ کشـتی‌ مسـافتی ‌جلـو ‌رفـت‌ و‌ بعـد‌ از ‌انجـام ‌ایـن‌ کارهـا‌ بریـزان‌ و‌ مـوکا‌ بـه ‌طـرف‌ کـوردون‌ و‌ بونیفـان ‌برگشـته‌ و‌ فرمـان ‌کشـتی ‌را ‌بدسـت ‌گرفتنـد.

در ‌ایــن ‌حــال ‌در ‌کاپــوت ‌کشــتی‌ یــک‌ بــار ‌دیگــر‌ بــاز ‌شــد ‌و ‌یکــی ‌از‌ بچه‌هــا ‌جــاک،‌ بــرادر ‌بریــزان ‌ســر ‌خــود‌ را ‌از ‌شــکاف‌ در‌ بیــرون‌ آورد.

برادرش ‌پرسید: «چه‌ شده، ‌چه‌ می‌خواهی؟»

جــاک‌ گفــت:‌ «بیــا ‌ببیــن ‌چــه ‌خبــر ‌اســت‌ در‌ تــه ‌کشــتی ‌تــا ‌مجــاری‌ ســالن ‌را ‌آب‌ فــرا‌گرفتــه ‌اســت.»

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۲)
Mohamad Matin Mohebi
۱۴۰۰/۰۹/۰۷

خوب نیست ... ششمات در میاد 👁👁👁

رادین ابراهیم آذر
۱۴۰۱/۰۱/۲۹

کتاب خوبی است به نظر من این نشر بهترین نشر است همه کتاب های جهان را داره این کتاب هم کتاب خوبی است

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۸۹ صفحه
قیمت نسخه چاپی۸۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۱۱/۰۸
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۲۸۴-۰۸-۰
تعداد صفحات۳۸۹صفحه
قیمت نسخه چاپی۸۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۱۱/۰۸
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۲۸۴-۰۸-۰