با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
بی خانمان

دانلود و خرید کتاب بی خانمان

۵٫۰ از ۳ نظر
۵٫۰ از ۳ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب بی خانمان  نوشته  هکتور مالو  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب بی خانمان

کتاب بی خانمان رمانی نوشته هکتور مالو با بازنویسی و ترجمه شیما محمدی برای مخاطبان نوجوان است. این داستان درباره زندگی پسری به نام رمی است که در نوزادی ربوده می‌شود... 

این کتاب موفق شد تا جایزه آکادمی فرانسه را دریافت کند و بارها و بارها تجدید چاپ شده است. 

درباره کتاب بی خانمان

بی خانمان داستان زندگی پسری به نام رِمی است. او در موقع تولدش ربوده می‌شود. بعد از پشت سر گذاشتن اتفاقاتی گوناگون، آقای باربرین و همسرش حاضر می‌شوند تا او را به فرزندی قبول ‌کنند، ولی در نهایت، زمانی که فقر به آن‌ها فشار می‌آورد، رمی را به یک نوازنده دوره گرد می‌فروشند.... رمی تا هشت سالگی‌اش نمی‌دانسته که کودک سر راهی است. او فکر می‌کنند مانند بقیه زندگی می‌کند... 

در کتاب بی خانمان داستان زندگی او و تلاش‌هایش برای مبارزه با سختی‌ها را می‌خوانیم. 

کتاب بی خانمان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

بی خانمان داستانی است که نوجوانان از خواندنش لذت می‌برند. با این حال خواندن این کتاب برای بزرگسالان نیز خالی از لطف نخواهد بود.

درباره هکتور مالو

هکتور مالو، نویسنده‌ قرن نوزدهم فرانسوی، در ۲۰ می سال ۱۸۳۰ در سن ماریتیم فرانسه به دنیا آمد. او در طول سال‌های زندگی خود آثار بسیاری را خلق کرد. 

نخسـتین رمـان او بـا عنـوان دلـدادگان در سـال ۱۸۹۱ م انتشـار یافـت کـه بسـیار موفـق بـود. بـه دنبـال آن دو جلـد دیگـر بـا عنـوان همسـران و فرزنـدان انتشـار کـرد. هکتـور مالـو در بیـن سـال های ۱۸۵۹ م و ۱۸۶۹ م یعنـی در ظـرف ده ســال در حــدود ۷۰ رمــان نوشــت و بــه دســت چــاپ ســپرد، کــه بعضــی از آن هــا در چنــد جلــد انتشــار یافتــه اســت. از آن جملــه می‌تــوان بــه دکتــر کلـود، خواهـر کوچولـو، نیازمنـد، عشـق سـخت، رمان‌هـای عاشـقانه مـن و برگزیـده صفحـات اشـاره کـرد.

باخانمان و بی‌ خانمان از مشهورترین آن‌ها است. استودیو نیپون انیمیشن، از روی این کتاب با خانمان یک مجموعه تلوزیونی ۵۳ قسمتی به کارگردانی هیروشی سایتو و شیگه‌ئو کوشی ساخت و در سال ۱۹۷۸ پخش نمود. این سریال که با نام پرین از تلوزیون ایران نیز بارها پخش شده یکی از مجموعه‌های موفق و پرطرفدار هم برای نوجوانان و هم بزرگسالان بوده است.

هکتور مالو در سال ۱۹۰۷ چشم از جهان فروبست.

بخشی از کتاب بی خانمان

مـن ‌سـر راهی‌ هسـتم، ‌ولـی ‌تـا ‌سـن ‌هشـت‌ سـالگی ‌فکـر ‌می‌کـردم ‌کـه‌ مــن‌ هــم ‌ماننــد ‌ســایر ‌کــودکان ‌بــا ‌مــادرم ‌زندگــی ‌می‌کنــم، ‌چــرا ‌کــه ‌هــر‌ وقـت‌ گریـه‌ می‌کـردم، ‌زنـی ‌بـه ‌سـمتم‌ می‌آمـد ‌و ‌بـه ‌شـکلی‌ دلسـوزانه ‌مـرا‌ در ‌آغــوش ‌می‌گرفــت ‌و ‌نوازشــم ‌می‌کــرد ‌کــه ‌در‌ همــان‌ لحظــه‌ اشــک‌ در‌ چشــمانم ‌خشــک ‌می‌شــد.‌

وقتی ‌کـه ‌در‌ تختخـواب ‌بـه ‌خـواب‌ می‌رفتـم،‌ همیـن‌ زن‌ نـزد ‌مـن‌ می‌آمـد ‌و‌ مــرا‌ می‌بوســید ‌و ‌وقتی‌ کــه ‌گردبــاد ‌زمســتان‌ پنجره‌هــای ‌کلبــه ‌مــا ‌را ‌از ‌بــرگ‌ می‌پوشـانید، ‌بـا‌ دسـت‌های‌ خـود ‌پاهـای ‌مـرا‌ گـرم‌ می‌کـرد ‌و ‌آوازی‌ را‌ کـه ‌هنـوز‌ آهنـگ ‌و ‌چنـد ‌کلمـه ‌آن‌ را‌ بـه ‌خاطـر ‌دارم‌ بـرای‌ مـن‌ می‌خوانـد.‌

در‌ زمانی‌ کــه‌ مــن‌ مشــغول ‌چرانیــدن‌ گاومــان‌ بــودم،‌ اگــر ‌بــاران ‌شــروع‌ می‌شــد، ‌ایــن ‌زن‌ بــا ‌دامــن ‌پشــمینش‌ ســر ‌و ‌شــانه‌های ‌مــرا ‌می‌پوشــاند‌ و‌ بـه ‌خانـه‌ می‌بـرد ‌و ‌اگـر ‌بـا ‌یکـی‌ از ‌دوسـتانم‌ دعـوا‌ می‌کـردم، ‌مـرا ‌مجبـور‌ می‌کـرد‌ کـه‌ اندوهـم‌ را ‌برایـش‌ شـرح‌ دهـم‌ و ‌همیشـه ‌الفـاظ ‌و ‌کلماتـی ‌بـه‌ کار‌ می‌بــرد ‌کــه ‌تســلی‌دهنده‌ ‌مــن‌ بــود.‌

پــس ‌بر حســب‌ گفتــار ‌و ‌طــرز‌ نــگاه‌ کــردن ‌و ‌ملاطفــت‌ و‌ توبیخ‌هــای‌ محبت‌آمیــزش ‌فکــر ‌می‌کــردم ‌کــه ‌ایــن ‌زن‌ مــادر ‌مــن‌ اســت.

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۳)
shido
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

داستانی بسیار زیبا.هرچند به نظر من به قشنگی باخانمان نیست ولی داستانش و نکات آموزنده عالی هستن

Lord voldmort
۱۴۰۰/۰۲/۱۱

من این کتاب رو از اپلیکیشن کتابراه خوندم ( و اونجا رایگان بود) خیلی قشنگ بود و جالب این هست که این کتاب به هیچ عنوان متکی به کتاب با خانمان نیست گر چه اون کتاب معروف تره ولی این

- بیشتر
Fateme Zm
۱۴۰۰/۰۲/۰۶

من داستان بی خانمان رو از روی یک کتاب دیگه خوندم ولی درکل بگم که خیلی داستان قشنگیه😍

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۱۱ صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۸,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۱/۰۷
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۲۸۴-۲۰-۲
تعداد صفحات۳۱۱صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۸,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۱/۰۷
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۲۸۴-۲۰-۲