با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
سینمای ملی و جهانی شدن

دانلود و خرید کتاب سینمای ملی و جهانی شدن

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب سینمای ملی و جهانی شدن  نوشته  شهاب اسفندیاری  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب سینمای ملی و جهانی شدن

کتاب سینمای ملی و جهانی شدن، اثر شهاب اسفندیاری و ترجمه مسعود اوحدی به مفهوم سینمای ملی، جهانی شدن، شروط و تبعات آن می‌پردازد. 

درباره‌ی کتاب سینمای ملی و جهانی شدن

اختراع تصاویر متحرک که در نهایت به نمایش دادن یک فیلم منجر شوند، یکی از اختراعات بزرگ بشر بود. اما در سال‌های اخیر همین اختراع با چنان سرعتی رشد و پیشرفت می‌کند که هر روز می‌توان شاهد شگفتی‌های جدیدی باشیم. از جلوه‌های ویژه گرفته تا فیلم‌های سه‌بعدی و ... . اما موضوع به همینجا ختم نمی‌شود. با گسترده شدن ارتباطات انسان‌ها و متصل شدن دنیا بهم از طریق شبکه‌ی اینترنت سینما یک مفهوم جهانی پیدا کرده است. در کتاب سینمای ملی و جهانی شدن درباره‌ی چارچوب نظری و مفهوم جهانی شدن سینما می‌خوانیم. شهاب اسفندیاری سپس موضوع سینمای ملی و جهانی شدن را در کشورهای مختلف بررسی می‌کند. بخش آخر کتاب به سینمای ملی و جهانی شدن سینمای ایران و کارهای چندنفر از کارگردانان بزرگ سینما اختصاص دارد. 

کتاب سینمای ملی و جهانی شدن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان و فعالان حوزه‌ی سینما و تئاتر، کتاب سینمای ملی و جهانی شدن را کتابی جذاب و خواندنی می‌یابند. 

بخشی از کتاب سینمای ملی و جهانی شدن

نــام فیلــم مــورد بحــث صدالبتــه، میلیونــر زاغه نشــین (دنــی بویــل ۲۰۰۸) اســت. امــا داســتان بــه اینجــا ختــم نمی‌شــود. در همان حــال کــه مــردم انگلســتان و آمریــکا تنهــا بــا خریــد بلیــت امــکان تماشــای میلیونــر زاغه نشــین بــر پــردۀ ســینماها را داشــتند، در ایــران، جایــی کــه نمایــش فیلم‌هــای خارجــی در ســالن‌های ســینما به شــدت محــدود اســت، میلیون‌هــا نفــر از موهبــت تماشــای فیلــم در تلویزیــون سراســری کشــور برخــوردار شــدند امــا نســخه‌ای کــه تماشـاگران ایرانـی دیدنـد، بـا فیلـم اصلـی اختـلاف بسـیار داشـت، زیـرا تلویزیـون ایـران برخـی از صحنه‌هــای «نامناســب» را حــذف کــرده و برخــی از دیالوگ هــا را در دوبلــه تغییــر داده بــود. ازجملــة این‌هــا، صحنه‌هــای خشــونت، رقــص و آواز، اشــارات پنهــان و آشــکار بــه ســکس، و نیــز مــواردی بودنــد کــه شــخصیت‌های مســلمان فیلــم «به شــکل بــدی بــه تصویــر کشــیده شـده بودنـد». برخـی از وبلاگ نویسـان ایرانـی کـه به هرحـال نسـخة قاچـاق فیلـم کامـل را دیـده بودنـد، در وبلاگ هـای خـود مقـالات تنـدی علیـه تلویزیـون نوشـتند و صحنه‌هـای حـذف شـده را بـرای خواننـدگان خـود تشـریح کردنـد.

 ماجــرای میلیونــر زاغه نشــین شــاید یکــی از جذاب تریــن نمونه‌هــا در جهــان ســینما باشـد کـه تأثیـر گسـتردە جهانـی شـدن بـر صنعـت فیلـم را بـه نمایـش می گـذارد. حتّـی اگــر بــا منتقــد روزنامــة وال اســتریت ،کــه ایــن فیلــم را «نخســتین شــاهکار جهانی شــدە دنیـای سـینما» خوانـده اسـت (مورگنسـترن ۲۰۰۹) موافـق نباشـیم، ایـن نمونـه بدون شـک مـا را بـر آن مـی دارد کـه رابطـة بیـن سـینما، ملـت و جهانی شـدن را بازاندیشـی کنیـم. ایـن فیلـم پرسـش‌های بسـیاری را در مـورد تبعـات سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی جهانی شـدن در قلمـرو سـینما بـه ذهنمـان متبـادر می‌کنـد.

فهرست

 • چارچوب‌ نظری
 • درک ‌مفهوم ‌جهانی‌ شدن
 • مفهوم ‌سینمای ‌ملی؛ ‌نظریه‌ها‌ و‌ نقدها
 • مطالعة ‌‌تطبیقی ‌فراملی
 • پژوهش‌ ‌تطبیقی: ‌الزامات‌ و ‌موانع‌
 • سینمای ‌ملی ‌فرانسه‌ و ‌جهانی‌ شدن
 • سینمای ‌ملی ‌آرژانتین ‌و‌ جهانی‌ شدن
 • سینمای ‌ملی ‌کرە‌ جنوبی ‌و ‌جهانی‌ شدن
 • سینمای ‌ملی ‌ایران ‌و ‌جهانی ‌شدن‌
 • ظهور‌ سینمای‌ ایران ‌در ‌صحنة‌ بین‌المللی: ‌سیاست، ‌اقتصاد،‌ یا‌ زیبایی‌شناسی؟
 • جهانی‌ شدن ‌و‌ «سینمای ‌تراملی»‌ محسن‌ مخملباف
 • جهانی ‌شدن ‌و سینمای ‌ملی ‌داریوش‌ مهرجویی
 • جهانی‌ شدن‌ و ‌سینمای »دفاع‌مقدس» ‌ابراهیم ‌حاتمی‌کیا
 • نتیجه‌گیری
 • کتاب‌شناسی
 • نمایه
 • فهرست تصاویر
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۴۹ صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۳/۰۳/۱۹
شابک۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۶۶۴-۴
تعداد صفحات۳۴۹صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۳/۰۳/۱۹
شابک۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۶۶۴-۴