دانلود کتاب‌های حمیدرضا شعیری

حمیدرضا شعیری

subscriptionAvailableفرهنگ توضیحی تحلیل گفتمان اثر ژاله کهنمویی پور
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableنشانه شناسی هنر اثر حمیدرضا شعیری
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
نشانه - معناشناسی دیداری اثر حمیدرضا شعیری
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتحلیل نشانه معناشناختی تصویر اثر حمیدرضا شعیری
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableنقصان معنا اثر آلرژیرداس ژولین گرمس
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت