دانلود کتاب‌های احمد توکلی

احمد توکلی

subscriptionAvailableشیوه های مقاله نویسی اثر احمد توکلی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableچگونه روزنامه نگار شویم؟ اثر احمد توکلی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمصاحبه حرفه ای اثر احمد توکلی
الکترونیکی 
۲۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableگزارش نویسی داستانی - روایی اثر احمد توکلی
الکترونیکی 
۱۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableشیوه نگارش در رسانه ها اثر احمد توکلی
الکترونیکی 
۱۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableواژه های کلیدی در روزنامه نگاری اثر احمد توکلی
الکترونیکی 
۱۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableخبرنویسی پیشرفته به زبان ساده اثر احمد توکلی
الکترونیکی 
۲۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمثلث طلایی نوشتن برای مطبوعات اثر احمد توکلی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت