با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب کارساز؛ خودآموز راه اندازی کسب و کار اثر محمدرضا مرادی طادی

دانلود و خرید کتاب کارساز؛ خودآموز راه اندازی کسب و کار

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب کارساز؛ خودآموز راه اندازی کسب و کار  نوشته  محمدرضا مرادی طادی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب کارساز؛ خودآموز راه اندازی کسب و کار

کتاب کارساز؛ خودآموز راه اندازی کسب و کار نوشتهٔ محمدرضا مرادی طادی و علی اصغر سعدآبادی است و نشر شنیدار آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب کارساز؛ خودآموز راه اندازی کسب و کار

این کتاب دو هدف عمده دارد: یکـی ایـنکـه نشـان دهـد بایـد از کجـا شـروع کـرد و بـه کجـا رفـت؛ و دیگـر ایـنکـه در هـر مرحلـه چارچـوب کار و سـرفصل نـکات مهـم کـدام اسـت.

عمومــا مطالــب ایــن کتــاب بــر مبنــای ســرفصل‌های اصلــی مســیر اسـتارت‌آپی از «خلاقیـت تـا فـروش نهایـی خدمـات یـا محصـول» طراحی شـده اسـت و تـلاش بـر ایـن بـوده تـا در کنـار آمـوزش چارچـوب اصلـی بحـث، مهم‌تریـن نـکات نیـز بـه خواننـدگان منتقـل شـود. کتـاب در یـک مقدمـه و ده فصـل تدوین شـده اسـت.

فصل اول بـا عنوان «نــوآوری، خلاقیــت و ایده‌پــردازی» تلاش می‌کنــد تــا بــه خوانندگانــی کــه نمی‌داننــد از کجــا شــروع کننــد بگویــد کــه همــۀ انســان‌ها گنــج و گنجینه‌هایـی از فکرهـا و ایده‌هایـی هسـتند کـه مثـل طـلای پنهـان در کنـج معـادن نیازمنـد شناسـایی اسـت و اسـتخراج. پـس کوشـیده تـا بـا توصیـف گام‌هـای ابتدایـی، چگونگـی قـدم‌زدن در کوچـه پـس‌کوچه‌هـای پـرورش خلاقیـت را بـه خواننـدگان نشـان دهـد و بـر ایـن نکتـه تأکیـد کنـد کـه افسـانۀ قدیمـی «آی کیـو» و «نابغـه» چنـدان واقعیتـی نـدارد و هـر آدمـی می‌توانـد چیزهایـی داشـته باشـد کـه بقیـه را حیـرت‌زده کنـد.

فصـل دوم بـه «کارتیمـی و تیمسـازی» اختصـاص یافتـه اسـت؛ چـرا کـه بـه نظـر می‌رسـد پـس از ایـنکـه ایـدۀ بکـر بـه ذهـن شـما خطـور کـرد، اولیـن قـدم بعـدی ایـن اسـت کـه شـما یـک تیـم همفکـر و همـراه تشـکیل بدهیـد، تـا بتوانیـد بـا یکدیگـر ایـن ایـده را از عرصـۀ ذهن بـه جهـان واقعیـت ببریـد و آن را تبدیـل بـه چیزی ملمـوس و عینـی بکنید. پـس بـرای همیـن منظـور کوشیده شده تقریبـا بحث‌هـای اصلـی تیمسـازی و کار تیمـی از منابـع معتبـر بـرای شـما نقـل شود و معایب و مشـکلات کار تیمـی در کنـار محاسـن و خوبی‌هـای آن توضیـح داده شود. چـراکـه کار تیمـی یکـی از پاشـنه آشـیل‌های فرهنـگ ماسـت کـه چنـدان بـا آن آشـنا نیسـتیم و بهتـر اسـت در ایـن زمینـه کمـی بیشـتر روی خودمــان کار کنیم.

فصـل سـوم بـه «بـوم کسـب و کار» اختصـاص دارد کـه در زبـان و گفتـار بچه‌هــای اســتارت آپی بــه طــور معمــول عبارتــی آشــناســت. یعنــی یکــی از اولیــن قدم‌هــا بــرای گام‌گذاشــتن در مســیر پــرفــرازونشــیب اسـتارت‌آپ؛ بـوم کسـب‌وکار تقریبـا نقشـۀ راه شماسـت و نشـان می‌دهـد کــه کجــا هســتید، چــه می‌خواهیــد، رقبــا و حریفــان شــما چــه کســانی هسـتند، کجـا می‌خواهیـد برویـد و قـرار اسـت بـر سـر چـه چیـز یـا چـه چیزهایـی مبـارزه کنیـد. پـس بـوم کسـب‌وکار یعنـی ایـنکـه بدانیـد قـرار اسـت چـه بکنیـد و قـرار اسـت چـه بلایـی سـر شـما بیایـد.

فصـل چهـارم بـه موضـوع مهـم «سـرمایه‌گذاری و جـذب سـرمایه‌گذار» می‌پــردازد. بعــد از طــرح هــر ایــده‌ای اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنمــان می‌رسـد ایـن اسـت کـه خـب حـالا مـا ایـن ایـده را هـم تکمیـل کردیـم، تیــم هــم ســاختیم، همــۀ ایــن کارهــا را هــم کردیــم، آخــرش کــه چــی؟ وقتــی پــول و ســرمایه‌ای نداریــم چگونــه می‌توانیــم کار را پیــش ببریــم و قدمــی برداریــم؟ بــرای رفــع ایــن نگرانی‌هــا ایــن فصــل مقـدم بـر دیگـر مباحـث آورده شده است. چـراکـه خیلـی از افراد بـا فکـر و خـلاق بـه صـرف ایـنکـه تـرس از فراهـم کـردن سـرمایه افـراد داشــته‌اند، کار را رهــا کرده‌انــد و بــا خودشــان گفته‌انــد: «آخــرش کــه پولــی جــور نخواهــد شــد، پــس بی‌خیــال!» بــرای رفــع ایــن نگرانی‌هــا مـا در ایـن فصـل روش‌هـای مختلـف جـذب سـرمایه را توضیـح داده‌ایـم کـه می‌توانـد خواننـده را از ایـن ناامیـدی اولیـه کـه «آخـرش پولـی جـور نخواهـد شـد» خـارج کنـد و نشـان دهـد کـه راه‌هـای بی شـماری وجـود دارد کـه می‌تـوان بـا آنهـا بـه سـوی موفقیـت رفـت. فقـط نبایـد ترسـید.

فصـل پنج بـه موضـوع مهـم «حداقل محصـول پذیرفتنـی (یـا ام.وی.پی) و پروتوتایــپ (یــا نمونــۀ اولیــه)» پرداختــه اســت و کوشــیده تــا ضمــن پرداختــن بــه مبحــث بســیار حائــز اهمیــت حداقــل محصــول پذیرفتنــی، دربــارۀ چرایــی آن، مراحــل ســاخت ام.وی.پــی.، نمونه‌هــای ام.وی.پــی.، پروتوتایــپ، مراحــل ســاخت پروتوتایــپ، تفــاوت پروتوتایــپ و حداقــل محصـول پذیرفتنـی توضیحاتـی را بـه خواننـده ارائـه کنـد. ایـن فصـل بـه مراحـل مهمـی از سـیر حرکـت یـک اسـتارت‌آپ پرداخته اسـت کـه عموما در چگونگـی موفقیـت یـک کسـب‌وکار نوپـا می‌توانـد تعیین‌کننـده باشـد.

فصــل ششــم خــود را وقــف موضــوع «برندســازی» یــا همــان مبحــث جـذاب برندینـگ کـرده اسـت. موضوعـی مـورد علاقـۀ بسـیاری افـراد کـه می‌خواهنــد یــا برندبــاز باشــند یــا برندســاز. مــا در ایــن فصــل بــا شــرح مختصــری از ایــن کــه چــرا افــراد می‌خواهنــد برندبــاز باشــند شــروع کرده‌ایـم و سـپس بـا توصیـف خـود برنـد کوشـیده‌ایم تـا نشـان دهیـم کـه چگونـه می‌تـوان برندسـاز شـد. البتـه توجـه داشـته باشـید کـه ایـن فصـل نیـز بـه الفبـای بحـث پرداختـه اسـت و صرفـا کوشـیده تـا مسـیر را نشـان دهـد؛ و الا راه برندسـازی راه پـرپیـچ‌وخمـی اسـت کـه بایـد بـا صبـر و حوصلـه طـی شـود و نمی‌تـوان یـک شـبه در آنجـا راه صـدسـاله رفـت.

فصـل هفتـم بـه مبحـث بسـیار مهـم و حیاتـی «ارائـه مؤثـر» پرداختـه اسـت. تمـام مسـیر اسـتارت‌آپ یـک طـرف، ایـن ارائـۀ موثـر هـم یـک طــرف. چــه بســیار اســتارت‌آپ‌ها کــه بــا ایده‌هایــی درخشــان شــروع کرده‌انــد و گام‌هــای خیلــی خوبــی را پیــش رفته‌انــد، امــا متأســفانه بــه دلیـل ضعـف در ارائـه نتوانسـته‌اند نظـر داوران در اسـتارت‌آپ ویکندهـا و رویدادهــا، یــا نظــر ســرمایه‌گذاران در جلســات جــذب ســرمایه را جلــب کننـد و در نتیجـه بخـت و اقبال خودشـان بـرای توسـعه را از دسـت داده‌اند. پـس توجـه بـه موضـوع ارائـۀ مؤثـر بخشـی حیاتـی در تعییـن مسـیر آینـدۀ اسـتارت‌آپ شماسـت، بنابرایـن بایـد بـرای ایـن قسـمت زمـان زیـادی را صـرف کنیـد.

فصــل هشــتم دربــارۀ «بازاریابــی و درآمدزایــی» صحبــت کــرده اســت و در طــی آن کوشــیده تــا ضمــن بــر شــمردن چارچوب‌هــای اصلــی بازاریابـی در اقیانـوس بیکرانـۀ ایـن دانـش (علـم بازاریابـی) یـک چـراغ راهنمـای حداقلـی بـرای خواننـده نمایـش دهـد کـه چـرا و چگونـه بایـد در یـک کسـب‌وکار نوپـا بازاریابـی کـرد و قدم‌هـای نخسـتین را برداشـت. ســپس مبحــث درآمدزایــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه بــه هــر حــال چگونــه می‌تــوان از یــک کســب‌وکار نوپــا در ایــن بــازار متراکــم و پـر رقابـت پـول درآورد. بـه همیـن منظـور چندیـن الگـوی مختلـف و متفـاوت از درآمدزایـی شـرح و توصیـف شـده اسـت تـا شـما بتوانیـد بـا انتخـاب یـک یـا دو الگـو (بـه تشـخیص خودتـان) از کسـب‌وکاری کـه راه انداخته‌ایــد، درآمدزایــی داشــته باشــید.

فصـل نهـم، موضـوع جـذاب «تبلیغـات» را در دسـتور کار خـودش قـرار داده اســت، البتــه بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه توصیه‌هــا و شــیوه‌های تبلیغاتــی نــه بــرای شــرکت‌های بــزرگ و عظیمــی مثــل بنــز و گوچــی و مایکروسـافت ارائـه بشـوند، بلکـه بـرای یـک اسـتارت‌آپ یـا کسـب‌وکاری نوپـا کـه شـاید تمـام سـرمایه‌اش از چنـد میلیـون پـول قـرض و قولـه‌ای فراتـر نـرود و بایـد خیلـی خیلـی بـا احتیـاط و هوشـمندانه و بـا حداقـل هزینـه تـلاش کنـد تـا خـودش را بـه بـازار نشـان بدهـد و در میـان مخاطبـان دیـده شـود. بـرای همیـن منظـور، تـا حـد امـکان کوشـش شـده تـا بیشـترین و بهتریـن شـیوه‌های تبلیغاتـی مؤثـر و کـم هزینـه را گلچیـن کنیـم و بـرای خواننـدگان، سـرفصل‌های آنهـا را شـرح دهیـم.

فصـل دهـم، «مهارت‌هـای فـروش» را مـد نظـر قـرار داده اسـت. نکاتـی سـاده و گاهـی پیـش پـا افتـاده کـه البتـه شـاید خودتـان بلـد باشـید، ولـی گاهـی می‌بینیـم کـه همیـن نـکات پیـش پـا افتـاده را فرامـوش می‌کنیـم یـا در عمـل اصـلا بـه کار نمی‌بندیـم. بـا فهرسـت‌کـردن ایـن نـکات و تکـرار آنهـا، کـم‌کـم آنهـا را تبدیـل بـه رفتـاری عـادت شـده در وجودتـان تبدیـل کنیـد و بکوشـید تـا همیشـه بـر روی ریـل همیـن مهارت‌هـا حرکـت کنید؛ البتـه هـر روز بهتـر از دیـروز و بـا قدم‌هایـی بـه پیـش! و اکنـون ایـن کتـاب و ایـن هـم شـما!

خواندن کتاب کارساز؛ خودآموز راه اندازی کسب و کار را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به کسانی که می‌خواهند یک کسب‌وکار راه بیندازند پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب کارساز؛ خودآموز راه اندازی کسب و کار

تقریبـا ایـن حـرف دیگـر تبدیـل بـه سـخنی تکـراری و پیـش پـا افتـاده شـده اسـت کـه «اگـه می‌خواهـی موفـق بشـوی بایـد تـوی کار خلاقیت داشـته باشـی! یعنـی کاری بکـن کـه بقیـه نکـرده باشـند!» خـب! حرف بسـیار درسـت و دقیقـی اسـت امـا وقتـی می‌خواهیـم آن را عملیاتـی کنیم و مشــخصا یــک کار ابتکاری جدیــد، یــک نــوآوری، یــک خلاقیت خـرج دهیـم، ذهنمـان هـزار جـا مـی‌رود جـز ایـنکـه حتـی بتوانـد یـک ایــدۀ جدیــد دربــارۀ رنگ‌آمیــزی بســته‌های فروشمــان، بــه مــا بدهــد! چـرا؟

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۴۶۵ صفحه
قیمت نسخه چاپی۹۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۴/۰۸
شابک۹۷۸۶۲۲۹۷۲۲۵۰۳
تعداد صفحات۴۶۵صفحه
قیمت نسخه چاپی۹۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۴/۰۸
شابک۹۷۸۶۲۲۹۷۲۲۵۰۳