دانلود و خرید کتاب ۱۰۱ بازی جدید، مهارت های زندگی برای بچه ها برنی بیدگروبر ترجمه حسین فدایی حسین
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب ۱۰۱ بازی جدید، مهارت های زندگی برای بچه ها اثر برنی بیدگروبر

کتاب ۱۰۱ بازی جدید، مهارت های زندگی برای بچه ها

معرفی کتاب ۱۰۱ بازی جدید، مهارت های زندگی برای بچه ها

۱۰۱ بازی جدید، مهارت های زندگی برای بچه ها کتابی نوشته برنی بیدگروبر است که با ترجمه سیدحسین فدایی حسین و فاطمه بهرامی مقدم منتشر شده است.  خودآگاهی، خودکنترلی عواطف، شــنیدن فعال، ارتباط کلامی و غیرکلامی، همکاری با دیگران در گروه‌های دونفره و بزرگتر و مشــاهده و درک احساسات دیگران. اینها مهارتهای ضروری و بلوکهای ساختمانی یک زندگی موفق هستند.

درباره کتاب ۱۰۱ بازی جدید، مهارت های زندگی برای بچه ها

 شرکت در بازیهای کتاب حاضر در کلاس یا در سفرهای اردویی به رشد شخصیت بچه‌ها در کودکی کمک می‌کند. ترجیح دادهایم این زمینه‌های رشــد عاطفی و اجتماعی را”ارزش”های زندگی بنامیم نه مهارتهای زندگی، اما قصد نداریم خواننده را به اشــتباه بیندازیم تا گمان کند اصول اخلاقی را توصیه می‌کنیم یا درست و غلطها را توصیف و تجویز می‌کنیم؛ بلکه محور بحث ما توسعۀ مهارتهای بنیادین خودآگاهی و همــکاری با دیگران اســت. زمانی‌که این بنیانها در جــای خود قرار بگیرند، بچه‌ها بهتر میتوانند مهارتهای لازم برای اســتقلال را بیاموزند. این مهارتهای عملی در ســایر کتابها بررســی شده‌اند و ً با بزرگتر شدن فرزندتان، ارزشمندتر نیز میشوند. احتمالا مشــاوران مدارس و معلمان متذکر شده‌اند شــمار کودکانی که مشکلات سازگاری با محیط کلاس دارند، رو به افزایش اســت. برای کمک به این بچه‌ها، مشــاوران باید به مشارکت قوی والدین، معلمان، مربیان و سایر بزرگسالان تکیه کنند. کتاب حاضر به همین منظور نوشته شده است. دانشآموزانــی که در کلاس مشــکل دارند، تمایل دارنــد برای دیگران مشــکلآفرینی کنند. این بچه‌ها برای توســعۀ مهارتهای اجتماعی و حل مسئلهشــان به الگوهایی نیاز دارنــد. آنها میتوانند در گروهی ســاختاربندی شــده رفتارهای اجتماعی را بیاموزند و تمرین کنند. موقعیتهای شبیهسازی به حل مشــکل کمــک می‌کند؛ در این موقعیتها بچه‌ها احســاس امنیت دارنــد. بازیهای این کتاب علاوهبراینکه سرگرم‌کننده هســتند، کمک می‌کنند بچه‌ها با اختلاف موجود در کلاس کنار بیایند یا با کمک شبیهسازی برای زندگی واقعی در آینده آماده شوند. بازیهای مهارتهای زندگی در ســطح گروهی نیز کاربرد دارنــد؛ بهطوری‌که اعضای گروه بتوانند مهارت حل مشــکل را به شکل گروهی پرورش دهند و بیاموزند و با مسائل آینده با اعتمادبهنفس روبهرو شوند. کودکی که در ی ِ ک گروه قوی احساس امنیت ک ِ ند، در مواجهه با مسائل ِ بیرون گروه نیز بهتر عمل می‌کند. بازیهای این کتاب مطابق با روشهای نیل به هدف در هر بازی، در چهار بخش طراحی شده‌اند. در بخش “بازیهای من”، ارتباط اغلب یکطرفه اســت. مهارت اصلی آن برای بچه‌ها، کشف خود و بیان مشاهداتشان است. البته که بچه‌ها باید به آنچه دیگران میگویند گوش دهند اما گروه نظری دربارۀ آنچه که گفته شد نمیدهد: هیچ سؤالی پرسیده نمیشود، هیچ تعبیر و تفسیری هم ارائه نمیشود.

خواندن کتاب ۱۰۱ بازی جدید، مهارت های زندگی برای بچه ها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

والدین، مربیان و کودکانی که دوست دارند بازی‌های خلاقانه بیاموزند.

بخشی از کتاب ۱۰۱ بازی جدید، مهارت های زندگی برای بچه ها

موسیقی احساسات وسایل مورد نیاز:

ابزارآلات موسیقی مثل دایره زنگی، طبل بانگو، زیلفون بلز، طبل، قطعات چوبی و متالوفون اختیاری

اهداف:

● بیان احساسات و عواطف

● کاهش پرخاش

● بهبود درک اکوستیک صوتی

● کاهش موانع بروز احساسات

● یادگیری همکاری

● حساسیت به لحن صدا

روش بازی:

با کمک ابزارآلات پیشــنهادی و با صداهایی که میتوان با استفاده از بدن تولید کرد، مثل کف زدن یا صداهایی با دهان یا صداهای آواها، بازیکنان بهنوبت حالات خود را به بچه‌ها بگویند

پیشنهادها

● یک نفر چیزی عصبانی‌کننده بگوید بازی کند، ســایرین با ایجاد صدا نشان دهند این جمله چه اثری بر آنها داشته است.

● بازیکنان در یک جمله حالشــان را بیان کنند. صدایشان را تغییر دهند و صحبت کنند: بلند، آرام، لرزان، خشن، بم، زیر، تند، کند

● رهبر گروه وظایف خلاقانه بداهه در ایجاد صدا برای گروههای کوچک بچهها مشخص کند. آنها طی چند دقیقه بداهه هایی بســازند و به بچه های دیگر ارائه دهند:

مراســم تشییع، آهنگ عروسی، رقص شادی، طبل عزا، طبل جنگ، فریادهای جنگ، فریادهای شادی، آوای عاشقانه، راهپیمایی

... ● اگر دستگاه پخش موسیقی در اختیار دارید، هر گروه بهنوبت یک نمونه موسیقی را که حال خاصی دارد، پخش کند و بقیه گروهها حدس بزنند آن حال چیست. ارزیابی

● سروصداها، اصوات، آواها و آهنگها چه اثری بر حال شما دارند؟

● آهنگها، گروههای موســیقی و انواع آهنگهایی را که بیانگر خشم و پرخاش، عشق، غم، هارمونی یا هرج ومرج هستند، نام ببرید. آیا به راحتی تحت تأثیر انواع آنها قرار میگیرید؟

دیگران دریافت کرده‌اند

سایر کتاب‌های انتشارات صابرین

مشاهده همه
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۴٫۵ مگابایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۱۷۲ صفحه

حجم

۴٫۵ مگابایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۱۷۲ صفحه

قیمت:
۵۴,۰۰۰
تومان