دانلود و خرید کتاب‌های محرم آقازاده | طاقچه

محرم آقازاده

راهنمای کاربردی راهبردهای نوین تدریس اثر محرم آقازاده
الکترونیکی 
۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت
تربیت کودکی حیرت انگیز به روش مونته سوری اثر تیم سلدین
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت
راهنمای کاربردی نگارش واحد یادگیری اثر گرنت ویگنز
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
راهنمای عملی نگارش طرح درس اثر محرم آقازاده
الکترونیکی 
۵۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۱,۰۰۰ت
کاربرد هوش‌های چندگانه در آموزش‌های پیش‌دبستانی اثر پاتریشیا فیپس
الکترونیکی 
۲۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت
راهنمای روش‌های آموزش در پیش‌دبستانی اثر محرم آقازاده
الکترونیکی 
۲۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۳,۰۰۰ت
کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس اثر محرم آقازاده
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
فهم تیمز (TIMSS) اثر محرم آقازاده
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
راهنمای کاربردی روش‌های نوین تدریس اثر محرم آقازاده
الکترونیکی 
۵۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۸,۰۰۰ت
راهنمای سنجش و ارزش‌یابی آغازین اثر محرم آقازاده
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
روش‌های نوین ارزشیابی در دوره‎ی ابتدایی اثر محرم آقازاده
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت