با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعلی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران

دانلود و خرید کتاب سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعلی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعلی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران  نوشته  مهدی  رضایی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعلی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران

شرکت‌های فراملی با سرمایه‌گذاری خارجی در سایر کشورها، زمینه بهبود رشد اقتصادی آن‌ها را فراهم می‌آورند. مهدی رضایی در کتاب پیش‌رو تاثیر این شرکت‌ها را در ایران و کشورهای منطقه بررسی کرده است. این کتاب با عنوان سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران، منتشر شده است.


درباره کتاب سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران

سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شاخص‌های جهانی شدن است که نقش بسزایی در بهبود رشد اقتصادی کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه دارد. شرکت‌های فراملی به امر سرمایه‌گذاری خارجی در سایر کشورها مبادرت می‌ورزند.

مهدی رضایی در کتاب سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران می‌کوشد تا ابتدا وضعیت کشورهای میزبان جریان سرمایه‌گذاری خارجی را در جهان و طی یک دهه گذشته و همچنین عوامل این میزبانی را بررسی کند. او در تلاش است تا در کتاب پیش‌رو به این سوال پاسخ دهد که با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای منطقه، ایران چه اقداماتی باید انجام دهد تا یکی از کشورهای مطرح منطقه باشد. درنهایت نیز به این سوال پاسخ داده می‌شود که جذب شرکت‌های فراملی چه تاثیری از منظر فرهنگی و اجتماعی بر کشور دارد؟

جملاتی از کتاب سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران

ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺮان، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رﻳﺴـﻚ در ﺳـﻮد و زﻳـﺎن و اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻛﻨﺘـﺮل و اداره واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی را شخصا ﺑﺮﻋﻬﺪه گیرد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ سرمایهﮔـﺬار ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ در اﺟـﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ دارد. اﻣـﺎ در ذﻳـﻞ ﺟـﺪول (روش‌های ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری ﺧـﺎرﺟﻲ، وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎ و ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﻗﺎﺑــﻞ اراﺋــﻪ در ﭼــﺎرﭼﻮب ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﺸــﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪگذار ﺧــﺎرﺟﻲ) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﻦگونه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه است: ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺒـﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی موجود و یا جدید.

برای مطالعه‌ی جمله‌های بیشتری از کتاب سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید.

فهرست کتاب سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران

  • فصل اول: ادبیات و مبانی نظری
  • فصل دوم: ارزیابی شاخص‌های اقتصادی موثر بر جذب FDI در کشورهای منطقه سند چشم‌انداز
  • فصل سوم: بررسی مقصدهای آتی حضور فراملی‌ها در کشورهای رقیب در منطقه سند چشم‌انداز
  • فصل چهارم: مسائل مرتبط با حضور شرکت‌های فراملی در بخش خدمات
  • فصل پنجم: تبعات حضور آتی شرکت‌های فراملی در منطقه بر ستانده و تجارت صنایع ایران
  • فصل ششم: خلاصه و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۲۴ صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۱,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۰/۰۸/۱۳
دسته بندی
تعداد صفحات۳۲۴صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۱,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۰/۰۸/۱۳