با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
بزرگی

دانلود و خرید کتاب بزرگی

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب بزرگی  نوشته  محمد‌رضا یوسفی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب بزرگی

داستان «بزرگی» نوشته‌ی محمدرضا یوسفی ( -۱۳۳۲)و با تصویرگری میترا عبدالهی است. در بخشی از این داستان کودک می‌خوانیم: ﺧﺎنهﻫﺎی ﮔﻠﯽ و آﺟــﺮی ﻗﺪﯾﻢ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎبهﺟﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎ نﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ و ﻧﻤﺎ ﺳﻨﮓ از زﻣﯿﻦ ﺳﺮ درآورده ﺑﻮدﻧﺪ. کوچه‌های ﺑﺎرﯾﮏ و ﭘﻬﻦ، آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﻮاش ﯾﻮاش میﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﺎنهﻫﺎﯾﯽ ﺧﺮاب ﺷــﺪه ﺑﻮد و اﺛﺮی از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد. در ﺗﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻏﻠﯿﻈﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن می‌رﻓﺖ. ﻋﻤﻮرﺿﺎ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣ ﯽزد و ﺷﮑﻢ ﮔﻨﺪه‌اش میﺟﻨﺒﯿﺪ و ﭼﺎنه‌اش ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ آرام و ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﯽ ﻣ ﯽﺟﻨﺒﯿﺪ. یک‌دﻓﻌﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﻪ ﮐﻮﭼﻪ، آه دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﺸﯿﺪ وﮔﻔﺖ: « ﯾﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا، آﺧﺮش ﯾﺎرو ﺧﺮﯾﺪش؟!» چشمﻫﺎی ﺷﮕﻔ ﺖزدۀ ﻋﻤﻮرﺿﺎ ﺑﻪ ﻟﻮدرﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دور و ﺑﺮ زورﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﻮدرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺮب و ﺧرچنگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﻫﻮﯾﯽ زﺧﻤﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ، از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎی زورﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣ ﯽﺷﺪﻧﺪ. ﻏﺒﺎری ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﻣ ﯽﺧﺎﺳﺖ. دﯾﻮارﺣﯿﺎط زورﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ. ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺷ ﻪای ﺳﺒﺰ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد، ﺟﻠﻮی ﻟﻮدرﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ داﺷﺖ. ﺟﻮان ﺑﺎ رﻧﮓ و روی ﭘﺮﯾﺪه، ﭘﻮﺷﻪ را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪس ورق ﻣ ﯽزد و ﺑﺎ دﻫﺎن ﺧﺸﮏ و ﺳﻔﯿﺪش میﮔﻔﺖ: » اﯾﻦ زورﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺖ. ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﺧﺮاب ﮐﺮدن آن را ﻧﺪارد.»
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۶۴ صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۸۹/۰۲/۰۱
شابک‭۹۷۸-۹۶۴-۰۲-۱۴۳۱-۲
تعداد صفحات۶۴صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۸۹/۰۲/۰۱
شابک‭۹۷۸-۹۶۴-۰۲-۱۴۳۱-۲