با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب مجموعه آزمون ها و فعالیت های عملکردی پایه سوم ابتدایی اثر مریم شریف‌زاده

دانلود و خرید کتاب مجموعه آزمون ها و فعالیت های عملکردی پایه سوم ابتدایی

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب مجموعه آزمون ها و فعالیت های عملکردی پایه سوم ابتدایی  نوشته  مریم شریف‌زاده  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب مجموعه آزمون ها و فعالیت های عملکردی پایه سوم ابتدایی

مجموعه آزمون ها و فعالیت‌های عملکردی پایه سوم ابتدایی اثر مریم شریف‌زاده و رویا ابطحی است که در انتشارات یار مانا به چاپ رسیده است.

زبــان موهبتــی اســت الهــی کــه خداونــد آن را در وجــود انســان بــه ودیعــه گذاشــته اســت. زبــان یکــی از فعالیت‌هـای ذهنـی و وسـیله‌ای بسـیار مهـم بـرای رشـد همـه جانبـه آدمیسـت. زبـان واسـطه‌ای بیـن فکـر و عمــل و وســیله‌ای بــرای ارتبــاط بــا دنیــای خــارج اســت.

زبان‌آمـوزی اساسـی‌ترین نکتـه در دوره ابتدایـی اسـت، بـه طـوری کـه پیشـرفت در درس‌هـای دیگـر بــه طــور عمــده در گــرو ایــن امــر اســت. پــس از پــرورش مناســب، مهارت‌هــای زبانــی آمــوزگار می‌توانــد مطالـب و مفاهیـم درس‌هـای دیگـر ماننـد؛ ریاضـی، علـوم تجربـی، هدیه‌هـای آسـمان و ... را بهتـر و آسـان‌تر آمـوزش دهـد. از ایـن راه اسـت کـه تفکـر امـکان ظهـور پیـدا می کنـد.

تحقیقـات متعـدد و تجربـه نشـان داده اسـت کـه موفقیـت دانش‌آمـوزان ابتدایـی در درس‌هـای دیگـر ارتبـاط مسـتقیم و تنگاتنگـی بـا پـرورش و گسـترش مهارت هـای زبانـی دارد.

کتـاب حاضـر در حیـن توجـه بـه مهارت‌هـای زبانـی و گسـترش آن در بیـن فراگیـران بـه ارزشـیابی بـا دو رویکـرد توجـه نمـوده اسـت:

۱) ارزشیابی در خدمت آموزش. ۲) ارزشیابی به منزله یادگیری.

همچنیــن بــه بحــث تلفیــق دروس توجــه خاصــی شده اســت. فراهــم کــردن فرصت‌هــای جدیـد یادگیـری در قالـب برنامـه درسـی تلفیقـی بـه ایـن منظـور صـورت گرفتـه اسـت کـه دیوارهـای بلنـد و مســتحکم میــان موضوعــات و مــواد درســی را کوتاه‌تــر و منعطف‌تــر کنــد.

ایـن کتـاب پیـش از آن کـه بخواهـد دانـش و مهـارت معینـی را بـه فراگیـر القـا کنـد، بـه دنبـال فراهـم کــردن زمینه‌هــای لازم بــرای شــکوفایی قابلیت‌هــای فــردی فراگیــران و گســترش تجربه‌هــای آنــان اســت.

فعالیت‌هـای کتـاب نـگاه ویـژه‌ای بـه مهارت‌هـای زندگـی و پـرورش هـوش هیجانـی داشـته اسـت. از ایــن رودر فعالیت‌هــا بــه مهارت‌هــای زندگــی توجــه شــده اســت زیــرا ؛ بــه دلیــل پیچیدگی‌هــای جامعــه امــروزی، کــودکان مــا بایــد بتواننــد در طــی دوره‌هــای آمــوزش عمومــی بــه اهــداف رشــد اخلاقی،

معنـوی، فرهنگـی، روانـی و اجتماعـی لازم  دسـت یابنـد. بـه همیـن منظـور لازم اسـت تـا در کنـار دروس مختلـف مهارت‌هایـی بـرای چگونـه زیسـتن و بهتـر زیسـتن را فراگیرنـد. بطـور مثـال؛ شـیوه‌های فکـر کـردن را بداننـد، بتواننـد بـه طـور صحیـح مشکلات را حـل کننـد و.... .

آمـوزش مهارت‌هـای زندگـی، می‌توانـد از آسـیب‌های روانـی- اجتماعـی سـر راه کودکانمـان در آینـده پیشــگیری نماید.

فعالیت‌هـای موجـود در کتـاب بـه گونـه‌ای طراحـی شـده کـه بـه تثبیـت و تعمیـق یادگیـری و خلاقیت فراگیــران کمــک می‌کنــد. ســعی گردیــده از انــواع ابزارهــای ارزشــیابی نویــن اســتفاده شــود. از جملــه؛ تکالیــف در منــزل و در کلاس، مصاحبــه، پــروژه، آزمون‌هــای عملکــردی، آزمون‌هــای مداد کاغــذی همــراه بـا فهرسـت مشـاهدات و انـواع بازخوردهـای سـازنده کـه آگاهانـه انتخـاب گردیـده تـا بتوانـد مجموعـه‌ای از نمونـه کارهـای دانش آمـوزان در جریـان یاددهـی- یادگیـری هدفمنـد جمـع آوری گشـته و سـازماندهی شـود تــا بیانگــر ارزیابــی میــزان تلاش، پیشــرفت و موفقیــت دانش‌آمــوزان باشــد و بــه عبارتــی همچــون آلبومــی، تصاویـر ِ گوناگـون در مسـیر رشـد ِ دانسـتن، توانسـتن و بکاربسـتن دانش‌آمـوزان را در مراحـل مختلـف فرآینـد یاددهـی- یادگیـری بـه نمایـش و قضـاوت گـذارد. همچنیـن در راسـتای ارزشـیابی توصیفـی آمـوزگار می‌توانـد بـا یـاری جسـتن از ایـن شـیوه تصویـری واضــح و ســه بعــدی از رشــد مهارت‌هــا، توانایی‌هــا و دانــش و نگــرش دانــش آمــوزان ارائــه نمایــد کــه ایــن کتــاب تــا حــدودی می‌توانــد اهــداف پوشــه کار را دنبــال کنــد.

آموزگـاران محــترم با درایـت و درنظر گـرفـتن مـوقـعیت کلاس درس خود مـی‌توانـند تغیـیرات مناســب را درفعالیت‌ها اعمال نمایند.

 خواندن مجموعه آزمون ها و فعالیت های عملکردی پایه سوم ابتدایی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 این مجموعه می‌تواند مورد استفاده معلمان و مربیان  پایه سوم قرار گیرد.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۰۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۸۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۳/۰۷/۲۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۵۰۸۶-۲-۴
تعداد صفحات۱۰۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۸۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۳/۰۷/۲۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۵۰۸۶-۲-۴