دانلود کتاب‌های پریسا فاضل کیا

پریسا فاضل کیا

بیماری های پوستی شغلی (۲۰۲۰) اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی 
۷۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۴,۰۰۰ت
بیماری های اسکلتی عضلانی (۲۰۲۰) اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی 
۱۱۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۷,۰۰۰ت
بیماری‌های پوستی شغلی ۲۰۲۰ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی 
۷۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۴,۰۰۰ت
ارزیابی تناسب شغلی ۳ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی 
۵۳,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۵۳,۵۰۰ت
بازگشت به کار ۲ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی 
۷۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۶,۰۰۰ت
بیماری‌های شغلی ۳ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی 
۸۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۱,۰۰۰ت
آسیب های بینایی و شنوایی اثر مریم شفاعت
الکترونیکی 
۶۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۹,۰۰۰ت
ارزیابی تناسب شغلی ۲ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت
بیماری‌های ریوی شغلی ۲ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی 
۵۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۹,۰۰۰ت
ارگونومی و آسیب‌های ناشی از هازاردهای فیزیکی اثر مریم شفاعت
الکترونیکی 
۷۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۴,۰۰۰ت
بیماری‌های ریوی شغلی ۱ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی 
۳۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۲,۰۰۰ت
ارزیابی تناسب شغلی اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی 
۴۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۶,۰۰۰ت