دانلود کتاب‌های مریم شفاعت

مریم شفاعت

off
٪۲۰
بیماری‌های شغلی ۳ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی off
۷۹,۵۲۰ ت
الکترونیکی
۹۹,۴۰۰۷۹,۵۲۰ت
off
٪۲۰
آسیب های بینایی و شنوایی اثر مریم شفاعت
الکترونیکی off
۶۸,۸۸۰ ت
الکترونیکی
۸۶,۱۰۰۶۸,۸۸۰ت
off
٪۲۰
ارزیابی تناسب شغلی ۲ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی off
۶۸,۸۸۰ ت
الکترونیکی
۸۶,۱۰۰۶۸,۸۸۰ت
off
٪۲۰
بیماری‌های ریوی شغلی ۲ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی off
۵۲,۰۸۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۱۰۰۵۲,۰۸۰ت
off
٪۲۰
ارگونومی و آسیب‌های ناشی از هازاردهای فیزیکی اثر مریم شفاعت
الکترونیکی off
۶۴,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۵۰۰۶۴,۴۰۰ت
off
٪۲۰
بیماری‌های ریوی شغلی ۱ اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی off
۴۴,۲۴۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۳۰۰۴۴,۲۴۰ت
off
٪۲۰
ارزیابی تناسب شغلی اثر پریسا فاضل کیا
الکترونیکی off
۴۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۲,۵۰۰۴۲,۰۰۰ت