با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
زودآموز آب و فاضلاب؛ بهره برداری شبکه های فاضلاب

دانلود و خرید کتاب زودآموز آب و فاضلاب؛ بهره برداری شبکه های فاضلاب

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب زودآموز آب و فاضلاب؛ بهره برداری شبکه های فاضلاب  نوشته  عباس علاف صالحی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب زودآموز آب و فاضلاب؛ بهره برداری شبکه های فاضلاب

کتاب زودآموز آب و فاضلاب؛ بهره برداری شبکه های فاضلاب نوشته عباس علاف صالحی و جمانه رحیمی یکی از کتاب‌های تخصصی حوزه عمران نشر عطران است.

نشر عطران فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ با انتشار کتاب‌های حوزه مهندسی آب و فاضلاب آغاز کرد. اکنون در زمینه‌های گوناگون از جمله علمی، آموزشی و ادبیات فعالیت می‌کند. این نشر تاکنون جشنواره‌های مختلف ادبی نیز برگزار کرده است.

در حال حاضر بخشی از کتاب‌های نشر عطران با هدف رفع نیازهای آموزشی قشر متخصص تامین می‌شوند و بخشی دیگر موضوعات ادبی و هنری دارند.

کتاب زودآموز آب و فاضلاب؛ بهره برداری شبکه های فاضلاب اطلاعاتی علمی و کاربردی درباره بهره برداری شبکه های فاضلاب را در اختیار متخصصان می‌گذارد.

 درباره کتاب زودآموز آب و فاضلاب؛ بهره برداری شبکه های فاضلاب

هدف از تهیه این کتاب، هـدایت و سازمان‌دهی مدیران و ناظـران شبکه هـای جمـع‌آوری فاضـلاب است. در غالب جوامـع شهـری و برون شهـری، شبکه جمـع‌آوری فاضـلاب یکی از بزرگتـرین و با ارزش‌ترین سرمـایه‌های زیربنـایی است. این سیستم، فاضـلاب روهای ثقلی؛ ایستگاه‌هـای پمپاژ؛ لوله هـای تحت فشار و سایر تجهیزات مرتبط با انتقـال فاضلاب را تحت پوشش خـود قرار می‌دهـد. این سیستم از نظر اقتصـادی، اجتماعی و زیست‌محیـطی نقشی حیـاتی ایفا می کند. به رسمیـت شناخته شـدن این سیـستم توسـط جامعـه حائـز اهمیت است به گونـه‌ای که منـابع بخصوصـی در زمینـه مدیریـت، بهره‌بـرداری و نگهـداری به آن اختـصاص داده شـده اسـت.

مدیریت یک شبـکه جمـع‌آوری فاضـلاب ممکن است چالش‌های بسیاری را موجب گـردد. زیرسـاخت‌های فرسـوده و روبه زوال، توانایی و اعتبار شبکـه را کاهش داده و هزینـه بهره‌بـرداری و نگهـداری و احتمـال خرابی را افـزایش می‌دهـد. نوسـان جریان فاضـلاب (توسط افزایش یا کاهش چشمگـیر مشترکین) می‌تواند شـرایطی ایجاد کنـد که مدیـریت را سخت تر می سـازد.

آسیب‌هـای ثالث (third party damage) به شبکـه و خطـوط فاضلاب مشتـرکین (از طریق قانونی یا غیرقانونی) به صورت غیر قابل پیش‌بینی بر روی سیستم اثرگذار خواهد بود.

مدیر شبکـه جمع‌آوری فاضـلاب با چالش‌هـای فنی، مالـی، اجتماعی، قانونی و زیست‌محیطی زیادی روبه رو است. افـزایش هزینه‌های مربـوط به انرژی، مـواد اولیـه و تأمین نیـروی انسانی موجب بسط سرمـایه و بودجـه مورد نیـاز برای بهره‌بـرداری شـده است. عـدم آشنـایی با شیوه کارکـرد شبکـه‌های جمع‌آوری فاضـلاب توسط مشتریان سبب سـردرگمی آنـان در رابـطه با نحـوه استفاده از درآمـدها و ارتباط آن با خدمـات مورد انتظار خواهـد شـد. مدیـران همچنـین باید در مـورد ریسـک‌های احتمـالی برنامـه‌ریزی کننـد.

بـرای حصـول موفقـیت، یک مدیـر شبکه جمـع‌آوری فاضـلاب باید با دانش تجـارت، مهنـدسی، بهـره‌برداری، نگهـداری، مدیریت منـابع انسانی و فنـاوری ارتباطات آشنـا باشد. کتـابی که پیش روی شمـاست سعی دارد یک مـرجع راهنـما برای مدیـریت شبکـه های جمـع‌آوری فاضـلاب باشـد. 

خواندن کتاب زودآموز آب و فاضلاب؛ بهره برداری شبکه های فاضلاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

اگـرچه این کتـاب عمـدتاً به منظـور استفـاده مدیران شبکه‌های جمـع‌آوری فاضـلاب تهیـه شده است، اما افراد دیگر نیز از آن بهـره‌مند خواهنـد شد. این کتاب می‌توانـد برای مهنـدسین صنـایع، اپراتـورهای سیستم، نماینـدگان منتخب منطقه‌ای، مسئولیـن شهری، مدیران مالـی، متخصصان ارتبـاطات شهری، مقـامات نظامی، مشـاوران و هر شخـص دیگـری که تمـایل به محـافظت از سـلامت عمـوم و محیط زیسـت دارد، مفیـد واقـع شـود.

 بخشی از کتاب زودآموز آب و فاضلاب؛ بهره برداری شبکه های فاضلاب

اکثـر شهرهـا قابلیت سرمـایه‌گـذاری در پروژه‌هـای مربوط به توسعـه شهـری را آنهـم به طـور گستـرده دارا می‌باشند. این پـروژه هـا به منظور پویایی دوبـاره استعـدادهای اقتصادی و اجتماعی شهرهـا تعـریف می شـوند. اجرای پروژه‌هـای بهسـازی، فرصتـی منـاسب بـرای همکـاری مقامـات منطقـه‌ای و سرمـایه گـذاران جهـت احیـاء مجـدد شبکه های جمـع‌آوری فاضـلاب و دستـیابی به اهـداف توسعـه شهـری بوجـود مـی‌آورد. مدیـران و پرسنـل شـاغل در سیـستم جمـع‌آوری فاضـلاب برای اطمیـنان از موفقـیت پایـدار، باید فعـالیت لازم در زمینـه برنامـه‌ریزی و تکمیـل پروژه‌هـای نوسـازی را داشتـه باشنـد. این موضـوع بـرای دستیـابی بـه بـازده اقتصـادی مطلـوب و جایگـزینی شبکـه از اهمیـت بسـزایی برخـوردار است.

سازمـان حفاظت از محیـط زیستت آمریکـا (U.S.EPA) در اعمـال اصـول مدیـریت منـابع در زیرسـاخت‌های فاضـلاب کشـور نقش وکیـل مدافـع را بازی می‌کنـد. پیاده‌سـازی اصـول مدیـریت منـابع نیـازمند بکارگیـری مدیـرانی اسـت که بر مبنـای تحلیـل‌های صـورت گرفـته از هـزینه‌های چرخـه حیات؛ ارزیـابی احتمالات در شرایط مختلف، فاکتـورهای بحرانی و ارزیـابی زیرساخت‌ها تصمیم گیـری می‌کنند. این مجموعه به خاطر عدم توانایی قوانین ملی جهت تأمـین نیازهـای ظرفیتـی، مدیریتی، بهره‌برداری و نگهداری (CMOM) انتشـار یافته است. بکارگیری این برنامه ها توسط مراکز رفاهی به دو دلیل عمده صورت می‌گیـرد: الزامات قانـونی و کارایی بهتر سیسـتم که در اثر تکمـیل آنهـا حاصل می‌شـود.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۲۵۵ صفحه
قیمت نسخه چاپی۸۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۴۰۰/۰۳/۰۱
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۵۲۹-۶۲-۳‬‬
دسته بندی
تعداد صفحات۲۵۵صفحه
قیمت نسخه چاپی۸۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۴۰۰/۰۳/۰۱
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۵۲۹-۶۲-۳‬‬