با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی اثر دبلیو جمیز پاتر

دانلود و خرید کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی  نوشته  دبلیو جمیز پاتر  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی

دبلیو جیمز پاتر در کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی، به اهمیت سواد رسانه‌ای، نظریه‌های مختلف در این حوزه و پردازش اطلاعات می‌پردازد.

درباره‌ی کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی

دبلیو جیمز پاتر در کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی، به موضوع سواد رسانه‌ای می‌پردازد. به علت پیشرفت‌های تکنولوژیکی که صورت گرفته است، ما به صورت مدام در معرض اخبار، اطلاعات و مطالب مختلف هستیم. در این میان تشخیص اطلاعات و اخبار صحیح از غلط یک نوع توانایی محسوب می‌شود. اما چطور می‌توان با سواد رسانه آشنا شد؟ دبلیو جیمز پاتر، در کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی ابتدا تعریفی از سواد رسانه‌ای ارائه می‌کند. در فصل بعد به نظریه‌های مختلف درباره‌ی سواد رسانه‌ای می‌پردازد و بخشی را هم به پردازش اطلاعات اختصاص داده است. بخش آخر کتاب شامل اقدامات عملی است که می‌توانیم در این زمینه انجام دهیم. 

کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

تمام علاقه‌مندان به مطالعات روان‌شناسی و جامعه‌شناسی از خواندن کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی لذت می‌برند. 

بخشی از کتاب نظریه‌ی سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی

مــامی‌بينيمکــهاميديبرايبهروزبودنبااطلاعاتنيســت.بهنظر مي‌رســدتنهاواکنشمعقولومنطقي،ايناستکهازخودمانمحافظتکنيم.اينبدينمعناســتکهبايدتقريبــاهمهاطلاعاترافقطمرورکلي کنيم.امابههرحالبايدبهبعضيازاطلاعاتنيزتوجهداشــتهباشــيم؛ نمي‌توانيمهمهآن‌هارابهراحتيکنارگذاشــتهوتوقعداشــتهباشــيمکهدرجامعــهاطلاعاتيزندگيکنيم.بنابراینچالشپيشروايناســتکهدرضمنمرورکلیجريانســيلآســایپيام‌ها،بتوانيمتوجهخودرابهپاره‌هــایاطلاعاتيکهنيازداريممعطــوفکنيم.راهحلاينچالشاتکابهپردازشخودکاراطلاعاتاســت:درايــنحالتذهنمادروضعيتغيراراديياخودکارقرارگرفتهوتازمانيکهچيزباارزشيدردرونپيام توجهماراجلبنکند،بهمرورکلياطلاعاتادامهمي‌دهيم. 

مزيتآشــکارپردازشخودکاراطلاعاتايناستکهابزارکارآمديبهمامي‌دهدتاازهمــهپيام‌هاييکهنيازنداريماجتنابکردهودرهمانحــالبتوانيماندکپيام‌هاييراکهنيازداريم،دريافتکنيمامابههرحال،پردازشخودکاراطلاعــاتنتايجمنفيهمدرپيدارد.يکيازايننتايجمنفيايناستکهمواجههفيزيکيراحذفنميکند.تنهاتوجهراکهيکمواجههآگاهانهاست،کاهشمي‌دهدامامواجههناآگاهانههمچنانوجوددارد.دروضعيتپردازشخودکاردرمقايسهباوضعيتپردازشآگاهانه،احتمالاينکهفرايندپردازشاطلاعاتبهتفسيرهايناقصبيانجامد،بيشتراســت.امامواجههناآگاهانههمچنانيکمواجههاست.مخاطبانيکهدرمحيطاشباعشدهازپيامقراردارند،اگرچهبهپيام‌هاتوجهنمیکنند،امابههرحالزيربمبارانمداوماطلاعاتهستند. 

فهرست

 • چرابهنظريهسوادرسانه‌اینيازمنديم؟ 
 • تشريحساختارسوادرسانه‌ای
 • تعريفهاوتمايزها 
 • الگويسوادرسانه‌اي 
 • ساختارهایدانشیپايه
 • منبعتصميمگيریمخاطب
 • قابليت‌هاومهارت‌هایسوادرسانه‌ای
 • الایش پیام 
 • معنايابی
 • معناسازی
 • مغلطه‌هایمعناسازي
 • اقداماتعملی
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۴۱۹ صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۲/۰۳
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۰۹۳-۱۰-۱
دسته بندی
تعداد صفحات۴۱۹صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۲/۰۳
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۰۹۳-۱۰-۱