دانلود کتاب‌های علی‌اکبر علیزاد

علی‌اکبر علیزاد

subscriptionAvailableاستانیسلاوسکی اثر ژان بندتی
الکترونیکی 
۵۰,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۵۰,۴۰۰ت
subscriptionAvailableساختن تئاتر از دل ویرانه ها اثر علی‌اکبر علیزاد
الکترونیکی 
۹۲,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۹۲,۴۰۰ت
یادداشت هایی در باب سینماتوگرافی اثر روبر برسون
الکترونیکی 
۵۳,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۵۳,۲۰۰ت
subscriptionAvailableرویکردهایی به نظریه اجرا اثر علی‌اکبر علیزاد
الکترونیکی 
۱۱۶,۵۵۰ ت
الکترونیکی
۱۱۶,۵۵۰ت
subscriptionAvailableحرفه کارگردان اثر کیتی میچل
الکترونیکی 
۱۳۹,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۹,۳۰۰ت
subscriptionAvailableدر انتظار گودو اثر ساموئل بکت
الکترونیکی 
۶۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدست آخر اثر ساموئل بکت
الکترونیکی 
۳۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدوازده قطعه کوتاه اثر ساموئل بکت
الکترونیکی 
۶۷,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۶۷,۹۰۰ت
subscriptionAvailableسوء قصدهایی به زندگی آن زن اثر علی‌اکبر علیزاد
الکترونیکی 
۴۹,۳۵۰ ت
الکترونیکی
۴۹,۳۵۰ت
subscriptionAvailableتنفس در هوای تئاتر: مقالاتی در باب درام مدرن اثر علی‌اکبر علیزاد
الکترونیکی 
۸۵,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۸۵,۷۵۰ت
subscriptionAvailableاولئانا اثر دیوید ممت
الکترونیکی 
۴۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۹,۰۰۰ت