با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب آسیب‌شناسی کمال‌گرایان اثر مریم جهانبخش

دانلود و خرید کتاب آسیب‌شناسی کمال‌گرایان

۲٫۷ از ۳ نظر
۲٫۷ از ۳ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب آسیب‌شناسی کمال‌گرایان  نوشته  مریم جهانبخش  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب آسیب‌شناسی کمال‌گرایان

آسیب‌شناسی کمال‌گرایان اثر مریم جهانبخش کتابی در زمینه روان‌شناسی با موضوع کمال‌گرایی و آسیب‌های آن برای انسان امروزی است.

امــروزه بســیاری از افــراد در زندگــی، کمتــر احســاس رضایــت دارنــد و بــه عبــارت دیگــر، از روابــط خــود بــا دیگــران راضــی نیســتند. قضــاوت سـریع، احساسـی، عمـل کـردن، بـه دنبـال بهترین‌هـا بـودن، درگیـر تائیـد دیگـران بـودن، راضـی نبـودن از بـازده کار، اهمیـت دادنِ بیـش از انـدازه به کار، اختصــاص نــدادن زمانــی هــر چنــد کوتــاه بــه تفریــح، و داشــتن حالت‌هـای بیقـراری و خشـم از جملـه مسـائلی هسـتند کـه در بسـیاری از افــراد جامعــه دیــده می‌شــوند. ایــن مشکلات به خصــوص در کشــورهای در حـال توسـعه هـر روز بـا پیشـرفت علـم و فنـاوری، افزایـش می‌یابنـد. 

کمال‌گرایــی بــر پایــه  ایــن تفکــر شــکل می‌گیــرد کــه اگــر کامــل نباشـیم، بـه انـدازه کافـی خـوب نیسـتیم. در چنیـن حالتـی، افـراد گاه نقـاط ضعـف دیگـران را زیـر ذره بیـن می‌گذارنـد تـا بـا بـزرگ کـردن آن اشـکال‌ها و مقایسـه آنهـا بـا مسـائل خود، احسـاس برتـری و ارزشـمندی کننــد. گاه نیــز برخــی اشــخاص، خــود را بــا افــراد موفق‌تــر و مطرح‌تــر مقایســه می‌کننــد و بدین ترتیــب، دچــار احســاس ضعــف و شکســت می‌شــوند. نیــاز بــه کامــل بــودن ســبب می‌شــود فــرد در کشــمکش دائمــی بــا خویــش بــه ســر بــرد، همــواره خــود را نقــد کنــد و آرامــش روانـی را از خـودش بگیـرد. از آنجـا کـه ایـن ویژگـی شـخصیتی بـا تمـام دشـواری‌هایش در جامعـه کنونـی، روز بـه روز در حـال گسـترش اسـت.

در کتــاب حاضــر، مرزهــای ســالم و ناســالم کمال گرایــی بــرای خواننــدگان ترســیم شــده اســت و بــه ابعــاد کمال‌گرایــی، آســیب‌ها و خاســتگاه رشــد آن پرداخته شده است.

خواندن کتاب آسیب‌شناسی کمال‌گرایان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 علاقه‌مندان به روان‌شناسی و جامعه‌شناسی را به خواندن این کتاب دعوت می‌کنیم.

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۱)
mahbanu
۱۴۰۰/۰۷/۰۸

مطالعه این کتاب به دوستانی که میخوان در رابطه با کمال‌گرایی پایان نامه یا مقاله بنویسن، توصیه میشه.

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۲۵ صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۹,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۹۹۰-۰۰-۴
تعداد صفحات۱۲۵صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۹,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۹۹۰-۰۰-۴