با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
حقوق جامع شهروندی؛ جلد اول

دانلود و خرید کتاب حقوق جامع شهروندی؛ جلد اول

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب حقوق جامع شهروندی؛ جلد اول  نوشته  محمود براتی‌نیا  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب حقوق جامع شهروندی؛ جلد اول

حقوق جامع شهروندی مجموعه‌ای سه جلدی اثر محمود براتی‌نیا است که شما را با حقوق خود به عنوان یک شهروند امروزی بیشتر آشنا می‌سازد. 

بررسی حـوزه مسـائل حقوق شـهروندی، یکــی از ضرورت‌هایــی اســت کــه در دهه‌هــای اخیــر بیــش از پیــش ملمــوس است زیــرا رشــد شــتابان فنــاوری اطلاعات و بـه دنبـال آن توسـعه شـبکه‌های ســریع ارتباطــی، افق هــای تــازه‌ای را در زمینــه مســائل اجتماعــی گشــوده اســت. به طــوری کــه بــا توســعه و پیشــرفت فناوری‌هــای نویــن و بــه دنبــال انفجــار اطلاعات، پاســخ‌گویی بــه شــیوه‌های ســنتی دیگــر جواب‌گــوی نیازهــای جامعــه امــروزی نبــوده و لــذا تبییــن چالش‌هــا بــه همــراه راهکارهــای ممکــن، ادبیــات جدیدتــری را لازم دارد.

در ایـن مجموعـه سـه جلـدی، در ابتـدای هـر فصـل تحـت عنـوان طـرح بحـث ضمـن بیــان مبانــی نظــری، اصــول و قواعــد فقهــی و حقوقــی متناســب بــا هــر بخشــی، تحولات قانونگـذاری چنـد دهـه اخیـر نیـز بـه تصویـر کشــیده شــده و در ادامــه طــی گفتارهایــی، ابعـاد حقوقـی حوزه‌هـای مختلـف بـه بحـث و گفتگــو گذاشــته شــده اســت. 

 خواندن کتاب حقوق جامع شهروندی، جلد اول را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 اگر مایلید به عنوان یک شهروند با انواع حقوق خود در جامعه مدرن امروزی بیشتر آشنا شوید شما را به خواندن این مجموعه دعوت می‌کنیم.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۵۵۶ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۰۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۷/۲۰
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۱۱۴-۰۴-۱
تعداد صفحات۵۵۶صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۰۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۷/۲۰
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۱۱۴-۰۴-۱