دانلود و خرید کتاب‌های سیدپوریا کمانی فرد (الکترونیکی و صوتی)

سیدپوریا کمانی فرد

Aviation Safety for Helicopter Student Pilots اثر ابوذر دهقان
الکترونیکی 
۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableAviation safety for helicopter instructor pilots اثر ابوذر دهقان
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
Aviation Weather for Student Pilots اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableHelicopter Aerodynamic (Second Volume) اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableHelicopter Aerodynamic (First Volume) اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
Air Navigation (Advance) اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۴,۰۰۰ت
Air Navigation (Basic) اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۱,۰۰۰ت
Helicopter Aerodynamic for Instructor Pilots 5 اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
Aeronautical Decision - Making for Student Pilots 6 اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۲,۰۰۰ت
Aeronautical Decision-making For Instructor Pilots 7 اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۲۴,۹۹۹ ت
الکترونیکی
۲۴,۹۹۹ت
Aviation weather 8 اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۶,۰۰۰ت
Aviation printed weather report and forecasts 9 اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
Aviation weather hazards 10 اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۲,۰۰۰ت
Helicopter Aerodynamic for Student Pilots 4 اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
Radio Navigation 3 اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableAir Navigation 1 اثر سیدپوریا کمانی فرد
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت