دانلود و خرید کتاب‌های زهرا حاتم آبادی فراهانی (الکترونیکی و صوتی)

زهرا حاتم آبادی فراهانی

اسرار پیروزی در ماراتن کارآفرینی اثر زهرا حاتم آبادی فراهانی
الکترونیکی 
۳۱,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۳۱,۵۰۰ت