دانلود کتاب‌های رضا تقی آبادی

رضا تقی آبادی

فناوری تولید فروآلیاژها اثر رضا تقی آبادی
الکترونیکی 
۱۰۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۲,۵۰۰ت
مطالعه تطبیقی فرایندهای تولید آهن اسفنجی اثر رضا تقی آبادی
الکترونیکی 
۱۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۰,۰۰۰ت
فرآوری فراصوتی مذاب فلزات و آلیاژها اثر رضا تقی آبادی
الکترونیکی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت
سایش و فرسایش فلزات و آلیاژهای مهندسی اثر رضا تقی آبادی
الکترونیکی 
۸۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableقانون اساسی و منشور مدیریت حکومت علوی اثر رضا تقی آبادی
الکترونیکی 
۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۰۰۰ت