دانلود و خرید کتاب پیشگیری از عود معصومه معارف‌وند
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب پیشگیری از عود اثر معصومه معارف‌وند

کتاب پیشگیری از عود

معرفی کتاب پیشگیری از عود

دکتر معصومه معارف‌وند، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دکتر حامد اختیاری عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی در کتابی با عنوان پیشگیری از عود، به نقش خانواده‌ها در جلوگیری عود بیماری اعتیاد، پرداخته‌اند.


درباره کتاب پیشگیری از عود

متاسفانه در جوامع امروزی افراد بسیاری به بیماری اعتیاد دچار شده‌اند یا یکی از اعضای خانواده یا دوستان آن‌ها از این مشکل رنج می‌برند؛ بنابراین افزایش شناخت درخصوص این بیماری و راه حل‌های برطرف ساختن آن ضروری به‌نظر می‌رسد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که به اعتقاد متخصصان این حوزه، حمایت خانواده از معتاد، تاثیر بسزایی در بهبودی او دارد. بنابراین دکتر معصومه معارف‌وند و دکتر حامد اختیاری تلاش کرده‌اند تا راه صحیح حمایت از فرد معتاد را به خانواده‌ها آموزش دهد. این آموزش‌ها در کتابی با عنوان پیشگیری از عود منتشر شده است. در ادامه نیز به این سوال ﭘﺎﺳـﺦ ﺩﺍﺩﻩ می‌شود ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻟﻐﺰﺵ ﻭ ﻋﻮﺩ فرد معتاد ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

مطالعه کتاب پیشگیری از عود را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه کتاب پیشگیری از عود را به خانواده‌هایی که با فرد معتاد مواجه هستند، همچنین اساتید و دانشجویانی که در حوزه اعتیاد فعالیت دارند پیشنهاد می‌کنیم. این کتاب، آموزش‌های جالبی درخصوص شیوه تعامل خانواده و فرد معتاد، ارائه کرده است.

جملاتی از کتاب پیشگیری از عود

ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻮﺩ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ، ﻣﻴﻞ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺩﻩ‌ﻯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﺁﻭﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻩ‌ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺷـﻮﺩ. ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺷــﺪﺕ ﻭﺳﻮﺳــﻪ ﻣﺼﺮﻑ، ﻛﻢ‌ﻛﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﻫـﺶ ﻣﻰ‌ﺭﻭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻴﭻ ﻭﻗــﺖ ﺑــﻪ‌ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣـﻞ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻭﺩ. ﺑﻌﻀــﻰ ﺍﻓﻜﺎﺭ، ﺍﺣﺴﺎﺳــﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‌ﻫﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺳﻮﺳــﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺷﺮﻭﻉ‌ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ. ﺷﺮﻭﻉ‌ﻛﻨﻨﺪﻩ‌ﻫﺎ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺩ، ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ. ﻟﻐــﺰﺵ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻄﺎﻯ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑــﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺼــﺮﻑ، ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺪﺗﻰ، ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﻜﻞ ﻳــﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﻋﻮﺩ، ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻣﻜﺮﺭ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﭘﺎﻛﻰ ﺍﺳﺖ .ﻭﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﻋﻮﺩ ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﻯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ، ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ، ﭘﻨﻬﺎﻥ‌ﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ.

برای مطالعه‌ی جمله‌های بیشتری از کتاب پیشگیری از عود، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید.

فهرست مطالب کتاب پیشگیری از عود

• اطلاعات خود را درمورد اعتیاد و ماهیت آن افزایش دهید

• افکار منفی زمینه‌ساز عود را بشناسید

• مراقب علایم عود در خودتان باشید

• فرد در حال بهبودی را کنترل نکنید

• له‌طور فعال در فرآیند بهبودی مشارکت کنید

• چیدمان منزل را تغییر دهید

• حمایت‌های ناسالم را متوقف کنید

• خشم خود را مدیریت کنید

• از خودتان مراقبت کنید

• به فرد در حال بهبودی اعتماد کنید

• گروه همتای مناسب خود را پیدا کنید

• یادتان باشد که توکل به خداوند، مسیر را برای تغییر هموار خواهد کرد

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۲۶٫۲ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۲

تعداد صفحه‌ها

۷۲ صفحه

حجم

۲۶٫۲ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۲

تعداد صفحه‌ها

۷۲ صفحه

قیمت:
۱۷,۰۰۰
تومان