دانلود و خرید کتاب مردم سالاری اجتماعی به سبک اسکاندیناوی (مدل نوردیک سوسیال دموکراسی) نیک براندال ترجمه حامد عظیمی
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب مردم سالاری اجتماعی به سبک اسکاندیناوی (مدل نوردیک سوسیال دموکراسی) اثر نیک براندال

کتاب مردم سالاری اجتماعی به سبک اسکاندیناوی (مدل نوردیک سوسیال دموکراسی)

معرفی کتاب مردم سالاری اجتماعی به سبک اسکاندیناوی (مدل نوردیک سوسیال دموکراسی)

کتاب الکترونیکی «مردم سالاری اجتماعی به سبک اسکاندیناوی (مدل نوردیک سوسیال دموکراسی)» نوشتهٔ نیک براندال و اویند براتبرگ و داگ اینار تورسن با ترجمه حامد عظیمی در انتشارات حزب اراده ملت چاپ شده است. نویسـندگان کتـاب سـه نفـر از محققیـن و دانشـگاهیان نـروژی هسـتند. در سـال‌های اخیـر از الگـوی سوسـیال دموکراسـی بسـیار سـخن رفتـه اسـت و دولت‌هـا و کشـورهای متعـددی نیـز ایـن مکتـب اقتصـادی اجتماعـی را به‌عنـوان پارادایـم غالـب بـرای مدیریـت سیاسـی اقتصـادی انتخـاب کرده‌انـد. در ایـن بیـن و از پیشـگامان ایـن داسـتان کشـورهای منطقـه اسـکاندیناوی بوده‌انـد. ایــن کشــورها پایاتریــن نمونه‌هــای سوســیال دموکراســی در دنیــا هســتند و علیرغــم بحران‌هـای سـال‌های اخیـر و مسـئلهٔ جهانی‌سـازی، کمـاکان بـا همیـن الگـوی مدیریتـی حرکــت خــود را ادامــه می‌دهنــد.

 ایــن کتــاب دومیــن کتــاب از مجموعــهٔ «خوانشــی نویــن: مردم‌ســالاری اجتماعــی» اسـت. مجموعــه «خوانشــی نویــن: مردم‌سالاری اجتماعــی» بــا ایــن هــدف طراحــی شــده اسـت تـا منابـع مناسـبی جهـت شـناخت ایـن چهارچـوب اجتماعـی اقتصـادی را بـرای علاقه‌منـدان حـوزه سیاسـت و جامعـه فراهـم کنـد تـا بـا شـناخت دقیق‌تـر ایـن مکتـب اقتصـادی اجتماعـی و توجـه بـه نقـاط ضعـف و قـوت آن، بـا دیـد بازتـر بـه بحـث در ایـن رابطـه بپردازنـد.

درباره کتاب مردم سالاری اجتماعی به سبک اسکاندیناوی (مدل نوردیک سوسیال دموکراسی)

ایـن کتـاب نتیجـهٔ تلاش‌هایـی اسـت کـه از سـال ۲۰۰۹ آغـاز شـد، زمانـی کـه اولیـن فصــل دربــارهٔ رونــد شــکل‌گیری اندیشــۀ سیاســی سوسیال دموکراســی را نوشــتیم؛ امــاجــای تعجــب بــود کــه در آن اوایــل هیــچ مقدمــه‌ای در ایــن کتــاب بــرای مخاطبــان نــروژی در دســترس نبــود. از‌ایــن‌رو فصــل اول به‌صــورت کتابــی چــاپ شــد کــه بــه زبــان نــروژی تدویــن کــرد، سوسیال‌دموکراســی؛ انتشــارات دانشــگاه اســکاندیناوی گذشــته، حــال، آینــده؛۲۰۱۱ . با این حــال، هــر چــه در کار خــود پیــش می‌ر‌فتیــم، بــرای مـا روشـن‌تر می‌شـد کـه مطالـب موجـود در ایـن زمینـه کـه بسـیار هـم مـورد اسـتقبال نوردیـک بوده‌انـد، فاقـد تحلیلـی هسـتند کـه تجربیـات مختلـف هـر یـک از کشـورهای شـمال اروپـا را مقایسـه کنـد. عـلاوه بـر ایـن، توجـه بـه ایـن مسـئله کـه دموکرات‌هـای اجتماعــی، در شــکل‌گیری ایــن چارچــوب نظــری نقــش محــوری ایفــا کرده‌انــد، بیشــتر به‌صــورت ضمنــی مطــرح شــده اســت و ماهیــت دقیــق نقــش آن‌هــا اغلــب کمرنــگ شــده و نادیــده گرفته‌شــده اســت.

ایــن کتــاب بــه ترتیــب بــه ایــن ســؤالات پاســخ می‌دهــد کــه در ســه بخــش بــه موضــوع تاریــخ، بحث‌هــای معاصــر و چالشهــای آینــدهٔ جنبــش سوسیال‌دموکراســی ســازماندهی شــده اســت. درعین حــال، نمی‌تــوان گفــت کــه ایــن کتــاب گزارشــی دقیــق از سوسیال‌دموکراســی بــر اســاس سیاســت‌های اســکاندیناوی اســت. به‌عنــوان مثــال، موضوعـات متعـددی وجـود دارد کـه بایـد در ایـن کتـاب از آن‌هـا صرف نظـر کنیـم. یکـی از اصلی‌تریـن افسـوس‌های مـا در ایـن جلـد ایـن اسـت کـه مجالـی بـرای پرداختـن بـه مسـئله برابـری جنسـیتی به‌صـورت مشـروح پیـدا نکردیـم. به‌جـای اینکـه برابـری جنسـیتی را در فصلـی مشـخص بررسـی کنیـم، در بحث‌هـای مختلـف بـه آن پرداخته‌ایـم: به‌عنـوان مثـال، در مباحـث دولـت رفـاه، مشـارکت برابـر در بـازار کار مرتبـط بـا فرصت‌هـای فـردی و همچنیـن پایـداری مالـی بـرای دولـت. 

کتاب مردم سالاری اجتماعی به سبک اسکاندیناوی (مدل نوردیک سوسیال دموکراسی) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به علوم سیاسی و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب مردم سالاری اجتماعی به سبک اسکاندیناوی (مدل نوردیک سوسیال دموکراسی)

 سوسیالیسم، سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیالدموکراسی

سوسیال‌دموکراسـی ایدئولـوژی برگرفتـه از اندیشـه سیاسـی سوسیالیسـم اسـت. بسـیاری از سوســیال‌دموکرات‌ها خــود را سوسیالیســت یــا سوسیالیســت دموکــرات می‌نامنــد و برخــی هــم از ایــن اصطلاحــات به‌طــور متغیــر اســتفاده می‌کننــد. عــده‌ای معتقدنــد کــه تفاوت‌هــای واضحــی بیــن ایــن ســه اصطـلـاح وجــود دارد و ترجیــح داده‌انــد فقــط بــا اسـتفاده از عبـارت «سوسیال‌دموکراسـی» باورهـای سیاسـی خـود را توصیـف کننـد. بنـا بــه دلایلــی کــه در زیــر آمــده اســت، در ایــن کتــاب ســعی کردیــم از ابهــام اجتنــاب کنیـم و هـر زمـان کـه بـه نامـی بـرای سـنت سیاسـی کـه موضـوع اصلـی کتـاب حاضـر اسـت نیـاز داشـتیم از اصطـلاح «سوسیال‌دموکراسـی» اسـتفاده کنیـم. درنتیجـه از به‌کاربـردن مبهـم هسـتند ماننـد «سوسیالیسـم» و «سوسیالیسـم دموکراتیـک» اصطلاحاتـی کـه احتمـالاً اجتنـاب کرده‌ایـم، مگـر زمانـی کـه در مـورد مقوله‌هایـی صحبـت می‌کنیـم کـه مفهومـی وســیع‌تر از عنــوان «سوسیال‌دموکراســی» دارنــد. اسـتفاده از اصطلاحـات مختلـف نیـز در طـول زمــان تغییـر کـرده اسـت. در قـرن نهـم «کمونیســم»، «سوسیالیســم» و «سوسیال‌دموکراســی» اغلــب به‌جــای یکدیگــر بــرای توصیــف ضــرورت ایــده تحــول انقلابــی جامعــه یــا دیــدگاه کاملاًمتفــاوت دیگــری مبنــی بــر اینکــه اصلاحــات سیاســی به‌صــورت تدریجــی منجــر بــه بــالا بــردن ســطح برابــری اجتماعــی و آزادی شــخصی می‌شــوند، اســتفاده می‌شــدند. ایــن ســردرگمی بــا ایــن واقعیــت بیشــتر شــد کــه سوســیال‌دموکرات‌ها و مارکسیســت‌های انقلابــی اغلــب در یــک حــزب و اتحادیه‌هــای کارگــری مشــابه حضــور داشــتند.

درحالیکـه اصطلاحـات امـروزه معانـی متمایزتـری دارنـد، پـس از انقـلاب روسـیه در سـال ۱۹۱۷ بـود کـه «کمونیسـم» و «سوسیال‌دموکراسـی» به‌تدریـج بـه اصطلاحاتـی تبدیـل شـدند کــه ایدئولوژی‌هــای ناســازگاری را توصیــف می‌کردنــد. در اکثــر کشــورها، شــکاف‌های ایدئولوژیکــی در شــکاف‌های ســازمانی بیــن احــزاب کمونیســتی و سوسیال‌دموکراســی منعکس شــده بــود. با این حــال، طرفــداران هــر دو ســنت، همچنــان از «سوسیالیســم» بــرای توصیـف ایدئولـوژی خـود اسـتفاده می‌کردنـد؛ بنابرایـن هیـچ تمایـز مفهومـی سـاده و بدون ابهامـی، فراتـر از ایـن اظهـار کـه «سوسیالیسـم» یـک اصطلـاح فراگیرتـر - و بنابرایـن بـا دقـت کمتـری - اسـت، بیـن سوسیالیسـم و سوسیال‌دموکراسـی وجـود نـدارد.

بحران بی‌پایان: چگونه سرمایه‌ی مالی- انحصاری جهان را از آمریکا تا چین به رکود و آشوب می‌کشاند
جان بلامی‌فاستر
ملت - دولت و نظام جهانی
والتر سی اپللو
گذار از عهد باستان به فئودالیسم
پری اندرسون
نابخردی انسان
پرویز اجلالی
نئولیبرالیسم
راوی کی. روی
بازاریابی صنعتی
نورمن هارت
خاستگاه های جهان مدرن
رابرت بی. مارکس
تاریخ اقتصاد مارکسی، جلد دوم؛ ۱۹۹۰ ـ ۱۹۲۹
مایکل چارلز هوارد
ریاضت اقتصادی
یانیس واروفاکیس
نظریه‎ی دولت رفاه
کلاوس اوفه
تجمل و سرمایه داری
ورنر سومبارت
دولت رفاه و مردم سالاری اجتماعی (سوسیال دموکراسی)
الکساندر پترینگ
سرمایه داری و آگاهی طبقاتی؛ اندیشه های گئورگ لوکاچ
کریس نینهام
مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی
دیوید هاروی
بازخوانی مارکس در عصر سرمایه داری دیجیتال
کریستین فوکس
مبانی مردم سالاری اجتماعی (سوسیال دموکراسی)
توماس کاستنینگ
سوسیالیسم
ماکس وبر
دموکراسی چیست؟
آلن تورن
انقلاب ضدتکنولوژی؛ چرا؟ و چگونه؟
تئودور جان کازینسکی
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۴٫۷ مگابایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۲۵۳ صفحه

حجم

۴٫۷ مگابایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۲۵۳ صفحه

قیمت:
۲۳,۰۰۰
تومان