با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
مدیریت استعدادها

دانلود و خرید کتاب مدیریت استعدادها

استخدام، حفظ و دریافت بیشترین بهره‌وری از نیروهای با استعداد

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب مدیریت استعدادها  نوشته  ماریون دواین  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب مدیریت استعدادها

کتاب مدیریت استعدادها نوشته ماریون دواین و مایکل سیرت با ترجمه عباس توکلی منتشر شده است. نویسندگان در این کتاب به موضوع مهم استخدام، حفظ و بهره‌وری بهینه از نیروهای بااستعداد پرداخته‌اند در سازمان‌ها و شرکت‌ها پرداخته‌اند.

درباره کتاب مدیریت استعدادها

در ســال‌های اخیــر خبرهــای زیــادی را از شــرکت‌های بخــش خصوصــی شـنیده‌ایم کـه بـا از دسـت دادن چنـد نیـرو مهـم کامل افـت کرده‌انـد و شـرایط آنهــا در بــازار تغییــر کــرده اســت. یکــی از دغدغه‌هــای اصلــی مدیــران بخــشخصوصـی ایـن اسـت کـه چگونـه بتواننـد بیـن نیروهـای بااسـتعداد خـود و سـایر کارمنـدان تعـادل برقـرار کننـد و از سـوی دیگـر توجـه ویـژه‌ای بـه خواسـته‌های ایـن گـروه داشـته باشـند زیـرا می‌داننـد عـدم حضـور آنهـا و یـا رفتنشـان بـه شـرکت‌های رقیـب می‌توانـد چـه لطمـه بزرگـی بـه شـرکت بزنـد. حـس حسـادت و یــا ایجــاد مقاومــت علیــه ایــن نیروهــا در داخــل مجموعــه ازجملــه اتفاقــات روتینــی اســت کــه در داخــل شــرکت می‌افتــد و نتیجــه آن جــز لطمــه زدن بــه فعالیــت شــرکت نیســت. 

در ایـن کتـاب سـعی شـده تـا ایـن مسـائل به صـورت ریـز از طـرف مدیـران شـرکت‌های بـزرگ مطـرح شـود و راه حل‌هایـی کـه آنهـا بـرای ایـن مسـائل به کاربرده انـد مورد بررسـی قـرار گیـرد. در حقیقـت ایـن کتـاب حالـت یـک گزارشـگری را دارد و تمامـی ایـده آن از سـوی مدیــران ارشــد شــرکت‌های بــزرگ مطــرح شــده اســت.

 خواندن کتاب مدیریت استعدادها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ را به خواندن این کتاب دعوت می‌کنیم.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۲۹۰ صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۲,۵۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۱/۰۱
شابک‭۹۷۸-۶۲۲-۹۵۴۷۷-۱-۷‬
تعداد صفحات۲۹۰صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۲,۵۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۱/۰۱
شابک‭۹۷۸-۶۲۲-۹۵۴۷۷-۱-۷‬