با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب شکست مطلق، پیروزی مطلق اثر محمد قصاع

دانلود و خرید کتاب شکست مطلق، پیروزی مطلق

داستان‌های علمی - تخیلی ۱

۴٫۰ از ۲ نظر
۴٫۰ از ۲ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب شکست مطلق، پیروزی مطلق  نوشته  محمد قصاع  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب شکست مطلق، پیروزی مطلق

شکست مطلق، پیروزی مطلق نوشته محمد قصاع نویسنده و مترجم معاصر ایرانی، کتاب اول از سری داستان‌های علمی- تخیلی انتشارات موسسه فرهنگی هنری خراسان است. این داستان برگزیدۀ هیئت داوران انجمن فیزیک ایران شده است

درباره کتاب شکست مطلق، پیروزی مطلق

 سه تمدن، هر یک با میلیون‌ها سال نوری فاصله از یکدیگر و با تفاوت‌های شدید علمی و فن‌آوری به هم می‌رسند. بی‌نام‌ها با عمر ابدی، انسان‌ها با قوت و ضعف خود و موجودات بدوی. حاصل این رو در رویی چه خواهد بود؟، پیشرفت یا جنگ و ویرانی؟

 خواندن کتاب شکست مطلق، پیروزی مطلق را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 علاقه‌مندان به داستان‌های علمی- تخیلی.

 بخشی از کتاب شکست مطلق، پیروزی مطلق

اطــراف منظومــۀ ســتاره‌ای شــماره ۲۷۷۲ ماننــد همیشــه آرام بــود و بــه جـز آنچـه کـه خلاء نامیـده می‌شـد، چیـز دیگـری وجـود نداشـت. البتـه حتـی در خــلاء هــم مولکول‌هــای ســرگردانی وجــود دارد و دســتگاه‌های رزمنــاو آن مولکول‌هـا را در فضـا شناسـایی و در صـورت امـکان جـذب و گـردآوری می‌کـرد.

فرمانــدۀ تیــپ نگهبانــان کهکشــان، وابســته بــه امپراتــوری کهکشــان راه شــیری، خیالــش آســوده بــود چــون آن منطقــه از فضــا، از ده هــزار ســال پیــش به وســیله ماهواره‌هــای نگهبانــی و نظارتــی تحــت نظــر بــود و تا کنــون هیـچ نشـانه‌ای از تحـرک و نقـل و انتقـال فضایـی در آن منطقـه دریافـت نشـده بـود.

فرمانـده پورانـا کـه در مرکـز اتـاق فرماندهـی سـفینۀ مـادر بـر صندلـی بزرگـی نشسـته بـود، می‌توانسـت تمـام اطلاعات مـورد نیـازش را بـه کمـک دکمه‌هـای روی دسـته‌های صندلـی و از میـزی کـه رایانـه‌ای بـزرگ بـود، دریافـت کنـد، امـا گاهــی ترجیــح مــی‌داد اطلاعات را شــفاهی از افــرادش بگیــرد چــون پرســش و پاسـخ شـفاهی از افـراد سـبب می‌شـد آنهـا بـا تمرکـز حـواس بیشـتری وظایفشـان را انجـام دهنـد و همـواره در حالـت آمـاده بـاش بـه سـر ببرنـد. 

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۷۰ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۷,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۸/۲۶
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۲۲۱-۸۷-۶
تعداد صفحات۷۰صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۷,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۸/۲۶
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۲۲۱-۸۷-۶