دانلود و خرید کتاب استانداردی برای زیبایی امین کشوری
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب استانداردی برای زیبایی اثر امین کشوری

کتاب استانداردی برای زیبایی

معرفی کتاب استانداردی برای زیبایی

کتاب استانداردی برای زیبایی، نوشته‌ی امین کشوری با نگرشی ساده اما نو به موضوعات زیبایی، آرایش و خودنمایی نگاه می‌کند.

درباره‌ی کتاب استانداردی برای زیبایی

امین کشوری در کتاب استانداردی برای زیبایی، سعی کرده است تا تصویری صحیح از آراستگی و زیبایی و به خصوص زیبایی ظاهری ارائه دهد. او با بررسی کلیات زیبایی و تاریخچه و پیشینه‌ی آرایش کردن در میان گذشتگان، موضوع را به فضای امروز کشانده است. کتاب استانداردی برای زیبایی درباره‌ی معیارهای زیبایی، مصرف‌گرایی و مد صحبت می‌کند. به لوازم آرایش و جراحی‌های زیبایی می‌پردازد و در نهایت با استفاده از استاندارد و اصلی که از احکام اسلامی برگرفته است، موضوع زیبایی ظاهری را، به خصوص برای زنان، می‌گشاید. او همچنین در کتاب استانداردی برای زیبایی، درباره‌ی حد و حدود جلوه‌گری در فضای مجازی و حقیقی برای زنان نیز صحبت کرده است.

کتاب استانداردی برای زیبایی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

کتاب استانداردی برای زیبایی برای تمام کسانی است که دوست دارند به این مقوله از منظر اسلام و احکام اسلامی نگاه کنند. 

بخشی از کتاب استانداردی برای زیبایی

کتـاب اسـتانداردی بـرای زیبایـی، سـعی در ارائـه تصویری درسـت و منطقـی از مقوله زیبایـی، آرایش، جلوه‌گـری و آثـار مطلـوب و نیـز پیامدهـای نگاه‌هـای افراطـی و تفریطـی بـه آن دارد. کتـاب حاضر در پـی پاسـخ سـؤااتی اسـت کـه رسـیدن بـه آن‌هـا، امـروزه بیـش از گذشـته اهمیـت یافته اسـت. زیبایـیچیسـت؟ زنـان در کجـا مجـاز بـه جلوه‌گـری هسـتند؟ آیـا می‌تـوان بـرای زیبایـی معیـار و اسـتانداردی قائـل شـد؟ اگـر نـه، پـس فرهنـگ هوس سـاخته غـرب بـا کـدام توجیـه، مـدام اسـتانداردهایی را بـرای زیبایـی معرفـی می‌کنـد؟! زنـان و دختـران تـا چـه مقـدار و در چـه فضایـی مجـاز بـه جلوه‌گـری و تبـرج هسـتند؟ توصیه‌هـای اسلـام عزیـز در موضـوع آرایـش و خودنمایـی کـدام اسـت؟ سـؤاات و تردیدهـای بسـیاری کـه در کتـاب حاضـر دربـاره آنهـا خواهید خوانـد.

فهرست

 • آرایش در میان پیشینیان
 • کلیات زیبایی
 • تبرّج و خودنمایی
 • نفوذ غربی ها بر استاندارد زیبایی
 • مصرف گرایی
 • مدگرایی
 • لوازم آرایش وجرّاحی های زیبایی
 • استفاده ابزاری از زنان
 • زیبایی، نعمتی الهی
 • زیبایی حقیقی
 • فهرست منابع و مآخذ 

نظرات کاربران

پیام
۱۳۹۹/۰۳/۲۰

سلام کتاب خوبیه بررسی خوب و جامعی نسبت به موضوعات زیبایی، آرایش و خودنمایی داره. اینکه کتاب تمام رنگیه هم خیلی خوبه

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۱۵٫۷ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۴

تعداد صفحه‌ها

۲۹۶ صفحه

حجم

۱۵٫۷ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۴

تعداد صفحه‌ها

۲۹۶ صفحه

قیمت:
۸۸,۰۰۰
تومان