با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب کلیاتی درعلوم قرآنی اثر محمد رحیم نوری

کلیاتی درعلوم قرآنی

نویسنده:محمد رحیم نوریانتشارات:راه ابریشمسال انتشار:۱۳۹۲تعداد صفحه‌ها:۲۰۸ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:بدون نظر
انتشاراتراه ابریشم

سال انتشار۱۳۹۲

تعداد صفحه‌ها۲۰۸ صفحه

معرفی کتاب کلیاتی درعلوم قرآنی

«کلیاتی درعلوم قرآنی» نوشته محمد رحیم نوری( ـ۱۳۴۶) ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﯿﺎز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و با نظر گردآوری کلیاتی از مباحث علوم قرآنی ﺗﺪوﯾﻦ شده است . ﺳﺮ ﻓﺼﻠﻬﺎی اﯾﻦ کتاب به شکلی طراحی شده است تا ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ خوانندگان و دانشجویان ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻗـﺮآن ﮔﺮدد .مطالب این کتاب در فصول مختلف از نظر نطری و تاریخی تقسیم بندی شده است.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است