با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب دولت رفاه  و مردم سالاری اجتماعی (سوسیال دموکراسی) اثر الکساندر پترینگ

دانلود و خرید کتاب دولت رفاه و مردم سالاری اجتماعی (سوسیال دموکراسی)

خوانشی نوین؛ مردم سالاری اجتماعی

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب دولت رفاه و مردم سالاری اجتماعی (سوسیال دموکراسی)  نوشته  الکساندر پترینگ  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه

معرفی کتاب دولت رفاه و مردم سالاری اجتماعی (سوسیال دموکراسی)

کتاب الکترونیکی «دولت رفاه و مردم‌سالاری اجتماعی (سوسیال دموکراسی)» نوشتهٔ الکساندر پترینگ با ترجمه زهره رحیمی در انتشارات حزب اراده ملت چاپ شده است. برای ســومین کتــاب از مجموعــهٔ «خوانشــی نــو: مردمســالاری اجتماعـی» بهتـر و شایسـته‌تر دیدیـم کـه بـه موضـوع دولـت رفـاه در الگـوی سوسیال‌دموکراسـی پرداختـه شـود. البتـه خـارج از ایـن الگـو نیـز دولـت رفـاه بــه درجــات مختلفــی وجــود دارد و حتــی در دولت‌هــای لیبــرال نیــز ســطوح پایین‌تــری از امکانــات رفاهــی در قالب‌هــای مختلــف تأمیــن می‌شــود.

درباره کتاب دولت رفاه و مردم‌سالاری اجتماعی (سوسیال دموکراسی)

در الگــوی اقتصــادی اجتماعــی سوسیال‌دموکراســی، بخــش اصلــی نظــام حمایتــی از اقشــار ضعیف‌تــر، خــود را در قالــب دولــت رفــاه یــا نظــام رفاهــی نشـان می‌دهـد؛ بنابرایـن پرداختـن بـه جزئیـات دولـت رفـاه و مفاهیمـی چـون تعریـف و محـدوده رفـاه، سـطح رفـاه، نحـوه تأمیـن منابـع بـرای تضمیـن رفـاه، نظـارت بـر توزیـع عادلانـه و مناسـب، نحـوهٔ تخصیـص منابـع رفاهـی و ... لازم اســت. یکــی از تفاوت‌هــا بیــن دولت‌هــای سوســیال‌دموکرات موجــود نیــز در همیـن مسـائل اسـت.

 کتابــی کــه پیــش رو داریــد بــه ســفارش بنیــاد فردریــش ایبــرت تهیــه شــده اســت و شــکل و ســاختاری آموزشــی دارد. ازایــن‌رو کتــاب شــامل نمودارهــا و جـداول متعـددی اسـت کـه فهـم مطالـب را بـرای خواننـدگان سـاده‌تر می‌کنـد. در تهیــه ایــن کتــاب نویســندگان متعــددی حضــور داشــته‌اند و بخش‌هــای مختلــف آن را تدویــن کرده‌انــد.

کتاب دولت رفاه و مردم‌سالاری اجتماعی (سوسیال دموکراسی) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب دولت رفاه و مردم‌سالاری اجتماعی (سوسیال دموکراسی)

اغلــب بــه نظــر می‌رســد کــه سیاســت اجتماعــی تنهــا یکــی از حوزه‌هــای سیاسـت در میـان بسـیاری از حوزههـای دیگـر اسـت؛ امـا سیاسـت اجتماعـی از بقیـه متمایـز اسـت، عمدتـا بـه ایـن دلیـل کـه بیشـترین بخـش از بودجـه فـدرال را تشـکیل می‌دهـد و به‌طـور مسـتقیم (از طریـق دریافـت مزایـا) یـا غیرمســتقیم (از طریــق مالیــات و مشــارکت) همــه شــهروندان تحــت تأثیــر تصمیم‌گیــری حــوزه‌ی سیاســت اجتماعــی قــرار می‌گیرنــد. درواقعیــت این‌طــور نیســت کــه عدالــت در سیاســت اجتماعــی بــا ذکــر آن در قانــون اساسی مشخص شده باشد.

اما رابطه ویژه بین دموکراسی و دولت رفاه چیست؟

دموکراسـی بـه ایـن معناسـت کـه همـه شـهروندان از حـق آزادی و مشـارکت سیاسـی یکسـانی برخـوردار باشـند. تمامـی مـردم از کرامـت برابـری برخوردارنـد و شایســتگی احتــرام یکســانی دارنــد. بــه نظــر می‌رســد کــه ایــن نکتــه، یــک تأکیـد بدیهـی و رایـج اسـت. بااین‌حـال، ارسـطو کـه تأثیـر بسـیاری از ایده‌هـای او امـروزه نیـز رد قدرتمنـد خـود را در بسـیاری اندیشـه‌ها گذاشـته اسـت، بـه ایـن دیـدگاه اشـاره داشـت کـه افـرادی هسـتند کـه نمی‌تـوان زندگـی آزاد را برایشـان تصــور کــرد. او فکــر می‌کــرد؛ انســان هایی هســتند کــه ذاتــا برده‌انــد. علــاوه بـر ایـن، او معتقـد بـود کـه زنـان نبایـد بـا مـردان برابـر باشـند. بـا توجـه بـه توسـعه نظـرات در مـورد برابـری حقـوق سیاسـی، «حـق رأی زنان» یـک شـاخص روشـن بـه دسـت می‌دهـد. در آلمـان، زنـان در سـال ۱۹۱۹ حـق رأی بـه دسـت آوردنـد، امـا در سـوئیس ایـن امـر در اواخـر سـال ۱۹۷۱ اتفـاق افتــاد؛ بنابرایــن، مفهــوم برابــری سیاســی یــک امــر ســاده‌انگارانه نیســت و از بسـیاری جهـات، حتـی یـک تحـول نسـبتا جدیـد محسـوب می‌شـود. ازایــن‌رو، برابــری انســان‌ها از منظــر کرامــت، احتــرام و تعییــن سرنوشــت، پیشنیــاز و شــرط دموکراســی اســت. همان‌طــور کــه مثال‌هــا نشــانگر ایــن ادعــا هســتند، بااین‌حــال به‌هیچ‌وجــه یــک امــر بدیهــی نیســت و درعین‌حــال بایــد بــا دیگــر ابزارهــا نیــز کامــل شــود. عزت‌نفــس و خودمختــاری مســتلزم تأمیــن اقتصــادی اولیــه اســت. بــدون غــذا و ســرپناه، حتــی بزرگتریــن آزادی‌هــای قانونــی، جایــگاه ارزشــی اندکــی پیــدا می‌کننــد؛ بنابرایــن دولــت رفــاه، در خدمــت ایجــاد شــرایط بــرای تحقــق آزادی و دموکراســی اســت. اگـر قـرار بـر ایـن اسـت کـه دموکراسـی جلـوهای فراتـر از یـک شـعار توخالـی داشـته باشـد، عـاوه بـر کالاهایـی ماننـد غذا و سـرپناه، کالاهـا و منابـع دیگری نیـز هسـتند کـه بایـد بـرای افـراد تضمیـن شـوند؛ هم‌چـون آموزش‌وپـرورش و اطلاعـات و اخبـار.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۸۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۴۰۰/۰۲/۰۳
شابک۹۷۸۶۲۲۹۸۱۱۶۳۴
تعداد صفحات۱۸۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۴۰۰/۰۲/۰۳
شابک۹۷۸۶۲۲۹۸۱۱۶۳۴