با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
مبانی نظریه پلاستیسیته در ژئومکانیک

دانلود و خرید کتاب مبانی نظریه پلاستیسیته در ژئومکانیک

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب مبانی نظریه پلاستیسیته در ژئومکانیک  نوشته  استنیسلا پیتروشچاک  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مبانی نظریه پلاستیسیته در ژئومکانیک

کتاب مبانی نظریه پلاستیسیته در ژئومکانیک نوشته استنیسلا پیتروشچاک یکی از کتاب‌های تخصصی انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران است.

دانشگاه شهید بهشتی یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دولتی ایران است که از سال ۱۳۳۸ به عنوان یکی از مراکز علمی معتبر فعالیت خود را آغاز کرده است. این دانشگاه ۱۹ دانشکده، ۳ پردیس و ۱۶ پژوهشکده و مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی دارد.

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی سابق) با نام اداره انتشارات در سال ۱۳۵۲ فعالیت خود را آغاز کرد، این مجموعه از سال ۱۳۵۳ مرکز فروش کتاب خود را هم در دانشگاه تاسیس کرد.

دکتر علی آموزش اولین مدیر این انشارات بود. این انتشارات سال ۱۳۵۴ با نام «دفتر انتشارات و تامین منابع درسی» فعالیت خود را به‌طور مستقل از اداره روابط عمومی دانشگاه گسترش داد.

فعالیت رسمی و سازمان یافته انتشارات و چاپخانه از سال ۱۳۵۹ با مدیریت دکتر رضا شعبانی شروع شد و بعد از چندین مرحله تغییر در سیستم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در حال حاضر در زمینه چاپ و نشر آثار دانشگاهی و پژوهشی و مجلات بسیار توانمند است و آثار ارزشمندی در اختیار دانشجویان، اساتید و پژوهشگران قرار می‌دهد.

کتاب‌های انتشارات دانشگاه شهید بهشتی زیر نظر اساتید و متخصصین هر رشته منتشر می‌شوند و بهترین و جامع‌ترین اطلاعات را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند تا هم دانشجویان این دانشگاه و هم دانشجویان دانشگاه‌های دیگر و علاقه‌مندان بتوانند به راحتی به کتاب‌های مورد نیازشان دسترسی داشته باشند.

درباره کتاب مبانی نظریه پلاستیسیته در ژئومکانیک

نظریۀ پلاستیسیته به طور گسترده برای توصیف رفتار خاک و سنگ در طراحی‌هـای مهندسـی استفاده می‌شود. رفتار پلاستیک در ژئومکانیک مقدمه‌ای دربارۀ موضوع کلی انعطاف‌پـذیری بـا تأکید ویژه بر کاربردهای ژئومکانیک است.

این کتاب بر اساس چند دوره تدریس نویسنده در دانشگاه مک مسـتر در همیلتـون، اونتاریا، کانادا نوشته شده است که در واقع، این کتاب مقدمه‌ای صریح، دقیق و جامع بر مفهـوم اساسی نظریـۀ پلاستیسـیته (خمیـری) بـرای مصـالح ژئـوتکنیکی اسـت. 

مفاهیم این کتاب به هشت فصل تقسیم شده است. فصل ۱ خلاصه‌ای از مفـاهیم ابتـدایی و فرضیه‌های پایـه و فصـل ۲ مـروری بـر فرمولاسـیون ارتجـاعی– کـاملاً خمیـری بـرای مصـالح ژئومکانیکی است. ایـن فصـل معیارهـای کلـی گسـیختگی مصـالح ژئـوتکنیکی و فراینـد شناسـایی عملگرهــای ســاختاری را بیــان مــی‌کنــد. تمرکــز فصــل ۳ بــر فرمولاســیون همســان‌گــرد کرنش– سخت‌شونده است. مطالب بیان شده در این فصل با اهداف دیگر کتـاب‌هـای موجـود در این زمینه متفاوت اسـت. در ایـن فصـل دربـاره مفـاهیم سـخت‌شـوندگی حجمـی، انحرافـی و همچنین حالت ترکیبی حجمـی– انحرافـی بحـث مـی‌شـود. فصـل ۴ قـوانین سـخت‌شـوندگی همسانگرد– کینماتیک را با توجه به مفاهیم خمیری سـطح مـرزی بیـان مـی‌کنـد. چـارچوب اسـتنتاج شـده در ایـن فصـل، توسـعۀ مفـاهیم سـخت‌شـوندگی همسـانگـرد کلاسـیک بـرای بارهای سیکلیک/ نوسانی، به خصوص برای موضوع برگشت‌پذیری تغییرشـکل در شـرایط تـنش معکوس است. مطالب این فصل پیشرفته است و چه بسا فهم آن بـرای خواننـده انـدکی دشـوار باشد. در فصل ۵ به بررسی روش‌های انتگرال‌گیری عددی میپردازیم. در فصل ۶ نیز مقدمـه‌ای بر آنالیزهای حدی، شامل کاربرد تئوري‌های کران‌بالا و کران‌پایین مطرح می‌شود. این دو فصـل به لحاظ محتوایی مقدماتی و به منظور ارائۀ پیشینه‌ای کلی درباره محدوده کـاربرد مربـوط بیـان شده است. در فصل ۷ ناهمسانی ذاتی مصالح ژئومکانیکی توصـیف مـی‌شـود. در ایـن فصـل دو چـارچوب متفـاوت اسـتنتاج شـده اسـت، مـورد نخسـت روش صـفحۀ بحرانـی و مـورد دیگـر تغییرناپذیرهای ترکیبی تانسور تنش و تانسور ساختار میکرو مصالح است. فهـم ایـن فصـل نیـز ممکن است اندکی دشوار باشد و به خوانندگان در سـطح پیشـرفته توصـیه مـی‌شـود. فصـل ۸ دوازده دیدگاه کلی از پاسـخ آزمایشـگاهی مصـالح ژئومکـانیکی فـراهم مـی‌آورد. ایـن فصـل مکمـل تئوری‌های بیان شده در فصل‌های ۳ ،۴ و ۷ به منظور بررسی الگوهای اساسی وابسته به پاسخ هر دو مصالح خاک و سنگ است. 

خواندن کتاب مبانی نظریه پلاستیسیته در ژئومکانیک را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

دانشجویان و پژوهشگران رشته ژئومکانیک مخاطبان این کتاب‌اند.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۲۸۲ صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۲,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۶/۲۳
شابک۹۷۸-۹۶۴-۴۵۷-۴۵۷-۳
دسته بندی
تعداد صفحات۲۸۲صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۲,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۶/۲۳
شابک۹۷۸-۹۶۴-۴۵۷-۴۵۷-۳