دانلود کتاب‌های مسعود توحیدفر

مسعود توحیدفر

مبانی زیست فناوری گیاهی نوین و ایمنی زیستی اثر مسعود توحیدفر
الکترونیکی 
۳۹,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۲۰۰ت
اصول و کاربردهای کشت بافت گیاهی اثر مسعود توحیدفر
الکترونیکی 
۴۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۴,۰۰۰ت
مهندسی ژنتیک و روش‌ها اثر محمدعلی ابراهیمی
الکترونیکی 
۱۳۲,۶۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۲,۶۰۰ت
اصول و مبانی مهندسی ژنتیک اثر محمدعلی ابراهیمی
الکترونیکی 
۹۲,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۹۲,۳۰۰ت