با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
ژئوشیمی معادن

دانلود و خرید کتاب ژئوشیمی معادن

ترمودینامیک فرآیندهای ژئوشیمیایی

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب ژئوشیمی معادن  نوشته  منصور ضیائی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب ژئوشیمی معادن

کتاب ژئوشیمی معادن (ترمودینامیک فرآیندهای ژئوشیمیایی) نوشته دکتر منصور ضیایی، تنها اثر موجود درخصوص ژئوشیمی معادن به زبان فارسی است که با محوریت ترمودینامیک فرآیند های ژئوشیمیایی به رشته تحریر درآمده است.


درباره کتاب ژئوشیمی معادن

منصور ضیایی مباحث اصلی ترمودینامیک فرآیندهای ژئوشیمیایی را در کتابی با عنوان ژئوشیمی معادن مطرح کرده و بررسی می‌کند. این کتاب تنها اثر موجود درخصوص ژئوشیمی معادن به زبان فارسی محسوب می‌شود که با محوریت ترمودینامیک فرآیندهای ژئوشیمیایی نوشته شده است. دکتر ضیایی هدف از نگارش این کتاب را پرداختن به بحث‌های ترمودینامیک ژئوشیمیایی از لحظه تشکیل عناصر تشکیل‌دهنده کانی‌ها و کانسارها تا آخرین لحظه تمرکز، توزیع یا مهاجرت آن‌ها می‌داند. باید خاطرنشان ساخت منصور ضیایی فارغ التحصیل دکترای تخصصی آکادمی علوم روسیه است و در نگارش کتاب پیش‌رو از مراجعی چون کتاب ژئوشیمی معادن به تحریر پروفسور گریگوریان الهام گرفته است.

خواندن کتاب ژئوشیمی معادن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه کتاب ژئوشیمی معادن را به دانشجویان رشته معدن پیشنهاد می‌کنیم. از آنجا که اثر فوق تنها مرجع فارسی در این خصوص به‌شمار می‌رود؛ مطالعه آن برای دانشجویان این رشته، ضروری به‌نظر می‌رسد.

جملاتی از کتاب ژئوشیمی معادن

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ، بدونﮐﺎرﺑﺮد روشﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ و روشﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ممکن است. در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ ترمودینامیک به‌عنوان ابزاری برای مطالعه ﮐﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪات زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ روش ﮐﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ‌ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪی را در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

برای مطالعه‌ی جمله‌های بیشتری از کتاب ژئوشیمی معادن، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۴۲۱ صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۶,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۸/۱۳
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۷۷۰-۰۵-۷
تعداد صفحات۴۲۱صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۶,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۸/۱۳
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۷۷۰-۰۵-۷