دانلود کتاب‌های رمضان عباس نژادورزی

رمضان عباس نژادورزی

برنامه نویسی پایتون برای کودکان و نوجوانان اثر رمضان عباس نژادورزی
الکترونیکی 
۴۴,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۴۴,۹۰۰ت
off
٪۵۰
جنگو برای حرفه ای ها اثر ویلیام اس. وینسنت
الکترونیکی off
۴۱,۲۵۰ ت
الکترونیکی
۸۲,۵۰۰۴۱,۲۵۰ت
off
٪۵۰
آموزش گام به گام برنامه نویسی به زبان جولیا اثر جواد وحیدی
الکترونیکی off
۴۹,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۹۹,۸۰۰۴۹,۹۰۰ت
پروژه های React اثر روی درکس
الکترونیکی 
۸۵,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۸۵,۵۰۰ت
مبانی رایانه و برنامه سازی با جولیا اثر رمضان عباس نژادورزی
الکترونیکی 
۷۷,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۷۷,۵۰۰ت
off
٪۵۰
مرجع سریع دستورات پایتون اثر رمضان عباس نژادورزی
الکترونیکی off
۳۳,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۶۷,۵۰۰۳۳,۷۵۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableبرنامه نویسی شیءگرا با پایتون به زبان ساده اثر جواد وحیدی
الکترونیکی off
۲۷,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۶۰۰۲۷,۸۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableاستاندارد آموزش شغل برنامه نویسی پایتون اثر رمضان عباس نژادورزی
الکترونیکی off
۳۳,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۶۷,۵۰۰۳۳,۷۵۰ت
off
٪۵۰
ترفندها و تکنیک های برنامه نویسی پایتون اثر رمضان عباس نژادورزی
الکترونیکی off
۲۷,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۵۰۰۲۷,۷۵۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableمبانی کامپیوتر و برنامه سازی با رویکرد الگوریتم و فلوچارت اثر جواد وحیدی
الکترونیکی off
۲۴,۴۵۰ ت
الکترونیکی
۴۸,۹۰۰۲۴,۴۵۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableپیاده سازی پروژه های برنامه نویسی با پایتون اثر رمضان عباس نژادورزی
الکترونیکی off
۳۷,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۵۰۰۳۷,۷۵۰ت
off
٪۵۰
برنامه نویسی کیوی به زبان ساده اثر رمضان عباس نژادورزی
الکترونیکی off
۲۷,۹۵۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۹۰۰۲۷,۹۵۰ت
off
٪۵۰
حل مسائل جاوا اثر رمضان عباس نژادورزی
الکترونیکی off
۳۳,۹۵۰ ت
الکترونیکی
۶۷,۹۰۰۳۳,۹۵۰ت
off
٪۵۰
آموزش گام به گام برنامه نویسی کاتلین اثر رمضان عباس نژادورزی
الکترونیکی off
۲۸,۹۵۰ ت
الکترونیکی
۵۷,۹۰۰۲۸,۹۵۰ت
subscriptionAvailableمبانی کامپیوتر و برنامه سازی اثر رمضان عباس نژادورزی
الکترونیکی 
۴۸,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۴۸,۹۰۰ت