سلطه بی عدالتی اثر اسمعیل ابونوری
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableریاضیات (جبر ماتریس) اثر اسمعیل ابونوری
الکترونیکی 
۶۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصادسنجی فضایی از داده های مقطعی تا پنل فضایی اثر پال الهورست
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآمار احتمال و کاربرد آن اثر اسمعیل ابونوری
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableزبان انگلیسی تخصصی در اقتصاد اثر اسمعیل ابونوری
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت