دانلود کتاب‌های حسین صادقی

حسین صادقی

قبله آخرین (جلد اول) اثر مسعود  عالی
الکترونیکی 
۵۷,۶۰۰ ت
الکترونیکی
۵۷,۶۰۰ت
subscriptionAvailableقبله آخرین (جلد دوم) اثر مسعود  عالی
الکترونیکی 
۶۱,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۶۱,۲۰۰ت
subscriptionAvailableقدرت تفکر منفی اثر جولی کی. نورم
الکترونیکی 
۴۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۴,۰۰۰ت
مقدمه‌ ای بر حقوق کسب و‌ کارهای خانگی اثر حسین صادقی
الکترونیکی 
۵۳,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۵۳,۳۰۰ت
subscriptionAvailableمدیریت اقتصاد فرسایش خاک اثر حسین صادقی
الکترونیکی 
۴۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمدیریت و ممیزی انرژی در بخش های اقتصادی اثر حسین صادقی
الکترونیکی 
۸۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۷,۰۰۰ت
رسانه های اجتماعی و حقوق تجارت الکترونیک اثر آلان داویدسون
الکترونیکی 
۱۰۵,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۵,۳۰۰ت
subscriptionAvailableتکنولوژی بیوگاز در ایران اثر فرزانه قائمی
الکترونیکی 
۳۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
بهداشت روانی اثر علیرضا آقایوسفی
الکترونیکی 
۶۶,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۶۶,۳۰۰ت
زبان ماشین و برنامه‌سازی سیستم اثر حسین صادقی
الکترونیکی 
۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایۀ تحریم اثر حسین صادقی
الکترونیکی 
۷۶,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۷۶,۵۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد انرژی (جلد ۱) اثر یونس سلمانی
الکترونیکی 
۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد جرم اثر حسین صادقی
الکترونیکی 
۳۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد انرژی های تجدیدپذیر اثر حسین صادقی
الکترونیکی 
۴۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد شبکه های انرژی اثر حسین صادقی
الکترونیکی 
۴۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۸,۰۰۰ت