دانلود و خرید کتاب مبانی آسیب شناسی روانی جیمز مادوکس ترجمه فاطمه مختاری
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب مبانی آسیب شناسی روانی اثر جیمز مادوکس

کتاب مبانی آسیب شناسی روانی

معرفی کتاب مبانی آسیب شناسی روانی

کتاب الکترونیکی «مبانی آسیب شناسی روانی» نوشتهٔ جیمز مادوکس و باربارا وینستد با ترجمهٔ فاطمه مختاری و جواد سیدجعفری مجرد در نشر دانژه چاپ شده است. ایـن کتـاب درسـی سـعی دارد تمـام مطالـب مـورد نیـاز دانشـجویان روان‌شناسـی و مشـاوره، روان‌شناسـان، روان‌پزشکان و مددکاران اجتماعی را برای تشخیص، تشخیص افتراقی، سبب‌شناسـی، همه‌گیر‌شناسـی و درمـان مناسـب اختلالات روانـی فراهـم نماید.

درباره کتاب مبانی آسیب شناسی روانی

ایـن کتاب براسـاس آخرین نسـخه ( 5_DSM (DSM در سـه بخش و ۲۴ فصل تألیف شـده اسـت. یکی از مهم‌تریـن موضوعاتـی کـه در ایـن کتاب به آن پرداخته شـده اسـت، دیدن فـرد از همه جوانب اسـت. یعنـی فـرد فقط از طریـق ملاک‌های تشـخیصی ۵ DSM دیـده نمی‌شـود، بلکه فردی در نظـر گرفتـه می‌شـود که در یک بافت فرهنگـی، اجتماعی و اقتصادی قـرار دارد. این موضوع کمـک می‌کنـد تـا دانشـجویان و اسـاتید بیـش از پیش برای تشـخیص مشـکلات و اختلالات روانی دیدگاهی تبیینی به این مسـائل داشـته باشـند. یکـی از جنبه‌هـای تقریبـاً منحصربـه‌فـرد ایـن کتـاب در مقایسـه بـا سـایر کتاب‌هـای آسیب‌شناسـی روانی، پرداختن سـاختاریافته و جامع به مشکلات کودکی، نوجوانی، بزرگ‌سالی و سـالمندی اسـت. بنابرایـن ایـن کتـاب تلاش کرده اسـت تا مباحـث به صورت سـازمان یافته در بخش‌هـای مختلـف قـرار گیـرد.

کتاب مبانی آسیب شناسی روانی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به روان‌شناسی پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب مبانی آسیب شناسی روانی

آسیب‌شناسی‌روانی‌به‌عنوان‌یک‌انحراف‌آماری

یـک برداشـت از آسیب شناسـی روانـی براسـاس آن چـه معمولاً بـه کار می رود و عقل سـلیمِ آن را تأییـد می کنـد کـه پدیده هـای روانی آسیب شناسـانه آنهایی هسـتند که از نظـر آماری نابه هنجـار، منحـرف یـا دور از معیـار و یـا نادر هسـتند. نابه هنجـار، به طور ضمنـی به معنای « دور از هنجـار» اسـت. کلمـه « هنجـار» بـه چیـزی اشـاره دارد کـه از نظـر شـاخص بودن معمـول و میانگیـن اسـت. بنابراین، ایـن مفهوم آسیب شناسـی روانی را به عنـوان یک انحراف از به هنجـاری و از نظـر روان شناسـی آمـاری مـورد توجه قـرار می دهد. یکـی از مزیت هـای ایـن مفهوم جذبـه ی عمومی آن اسـت. بـرای بیش تر مردم اسـتفاده از کلماتـی مانند آسیب شناسـی روانـی و اختلال روانی تنها بـرای ارجاع به رفتار هـا و تجارب نادر و شـنیدن صدا هـا اسـت و نه برای تجـارب و رفتار های مثـل توهم هـای پارانوییـدی رایـج ماننـد خجالت، یـک تنش زایـی کاری و اندوه مرگ یـک عزیز. دومیـن مزیـت ایـن مفهـوم این اسـت که خـود را بـا روش هـای اندازه گیری پذیرفته شـدهّ کـه حداقـل به لحاظ علمـی قابل احترام هسـتند، تطبیق می دهـد. اولین گام در بـه کارگیری علمـی ایـن مفهـوم این اسـت کـه چه چیزی بـه لحاظ آمـاری به هنجـار معمـول و میانگین اسـت. دومیـن گام ایـن اسـت کـه پدیـده یا وضعیـت روان شـناختی به خصـوص تا چـه اندازه از به هنجـاری دور اسـت. ایـن امـر غالبـاً با بـه کارگیری یـک ابـزار اندازه گیری انجام می شـود 

راهنمای تغییرات اصلی از DSM-4 تا DSM-5
محمدامین شریفی
در مسیر در مانگر شدن
پرویز شریفی‌درآمدی
زوج درمانی شناختی رفتاری
مایکل وارل
DSM-5 به زبان ساده
جیمز موریسون
نظریه های روان درمانی معاصر
ریموند کریسینی
تندآموز طرح واره درمانی
اشکول رفائلی
فعال‌سازی رفتاری برای درمان افسردگی
سونا دیمیدجیان
نقش متافور (استعاره) در رویکردهای جدید روانشناسی
آزاده ابوطالبی کرکوندی
درمان‌شناختی افسردگی
آرون‌ ت‍ی‌ب‍ک‌
کتاب کار گروه درمانی؛ تلفیق رفتاردرمانی ‌شناختی با نظریه و کاربرد سایکودراما
توماس تردول
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای زوج ها
اویگیل لو
زوج درمانی شناختی - رفتاری پیشرفته
نورمن ب. اپستین
درآمدی نو بر روان کاوی
آنتونی بیتمن
رهایی از خشم و پرخاشگری
شهربانو قهاری
ارزیابی تعارض‌ها بر اساس تشخیص روان‌پویشی عملیاتی‌شده OPD-2
محمد امین شریفی
روان درمانی معطوف به انتقال برای اختلال شخصیت مرزی (راهنمای بالینی)
فرانک ا. یومانس
روش‌های آمار استنباطی در روان‌شناسی و علوم تربیتی (نسل سوم)
فرهنگ کریم‌پور
مصادیق عملی نظریه دلبستگی
سوزان ام . جانسون
تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی (نسل سوم)
زینب اصالتی
خرد از فلسفه تا علم عصب شناسی
استفن اس. هال
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۷٫۹ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۹

تعداد صفحه‌ها

۹۸۴ صفحه

حجم

۷٫۹ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۹

تعداد صفحه‌ها

۹۸۴ صفحه

قیمت:
۱۸۴,۵۰۰
۹۲,۲۵۰
۵۰%
تومان