با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
مهندسی سیستم ها

دانلود و خرید کتاب مهندسی سیستم ها

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب مهندسی سیستم ها  نوشته  سیداحمد حسینی مونس  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مهندسی سیستم ها

کتاب مهندسی سیستم ها نوشته سیداحمد حسینی مونس و علی کیا یکی از کتاب‌های تخصی در حوزه مهندسی است که در انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی به چاپ رسیده است.

درباره کتاب مهندسی سیستم‌ ها

مهندسی سیستم‌ها، هدایت فرایند مهندسی در سیستم‌های پیچیده است. در این میان مفهوم هدایت در قدم نخست به معنای انتخاب بهترین مسیر از میان مسیرهای موجود و سپس راهبری، جهت دهی و مدیریت فرایند در مسیر انتخابی است. این اثر بر اساس تجربیات نویسندگان و بر پایه کتاب مهندسی سیستم‌های توزیاکف کف برای آشنایی با مفاهیم مهندسی سیستم‌ها و توان به کارگیری این مفاهیم در طراحی و توسعه محصولات و خدمات پیچیده تدوین شده است.

در ايـن كتـاب كـه شـامل چهـار بخـش، ده فصـل و دو پیوسـت است، سـعی شـده اسـت در بخـش اول كلياتی از مهندسـی سيسـتم هـا ارائـه شـود. در بخـش دوم کـه مشـتمل بـر سـه فصـل اسـت؛ خواننـده  بـا مـدل هـای مختلــف چرخــه عمــر سیســتم آشــنا می‌شود و در ایــن فصــل چرخــه عمــر مبنــای ایــن کتــاب هــم توضیــح داده می‌شــود.

در فصـل سـوم فرآینـد مهندسـی سیسـتم‌هـا بـا بررسـی انـواع مختلـف ایـن موضـوع در منابـع مختلـف تشـریح می‌شـود و فرآینــد مهندســی سیســتم‌هــای مبنــای ایــن کتــاب هــم تشــریح می‌شــود. در ادامــه فرآیندهــای مدیریتــی و فنــی مهمــی کــه در موضــوع مهندســی سیســتم هــا مــد نظــر قــرار می‌گیــرد، بررســی می‌شــود. شــایان توجــه اســت چهــار فرآینـد؛ مدیریـت الزامـات، مدیریـت اینترفیـس، مدیریـت پیکربنـدی و مدیریـت ریسـک بـه دلیـل پـر کاربـرد بـودن بررسـی شـده‌اند امـا خواننـده می‌توانـد برای دریافت اطلاعات بیشـتر بـه مراجـع ذکـر شـده رجـوع نمایـد. در خصـوص ایـن فرآیندهـا مرجــع دســتنامه مهندســی سیســتم‌هــای ناســا مرجــع مناســبی است.

در بخـش سـوم فـاز کلان توسـعه مفهـوم در سـه فصـل توضیـح داده شـده اسـت. در فصـل پنجـم فـاز تحلیـل نیـاز بررســی شــده اســت. ســعی شــده بــا ارائــه مثــال هــای مختلــف تحلیــل نیــاز از زوایــای مختلــف بررســی شــود. در فصــل ششـم فـاز کاوش مفهـوم توضیـح داده شـده و در فصـل هفتـم فـاز تعریـف مفهـوم کـه آخریـن فـاز توسـعه مفهـوم است تشـریح شـده اسـت.

در بخـش چهـارم فـاز کلان توسـعه مهندسـی در سـه فصـل توضیـح داده شـده اسـت. در فصـل هشـتم توسـعه پیشـرفته بررسـی شـده اسـت کـه نقـش مهـم توسـعه تکنولـوژی‌هـا و ارتبـاط آن بـا طراحـی محصـول تشـریح شـده اسـت. شـاید بتـوان گفـت کـه ایـن فصـل یکـی از مهـم تریـن فصـل هـای کتـاب است. در فصـل نهـم طراحـی مهندسـی و نهایتـا در فصـل دهـم یکپارچه‌سـازی تشـریح شـده اسـت. در پیوسـت اول سـطوح آمادگـی فنـاوری و در پیوسـت دوم نیـز سـطوح آمادگـی ارتبـاط فنـاوری هـا بـا یکدیگـر ارائـه شـده اسـت.

انتظـار مـی‌رود مخاطب بـا خوانـدن كتـاب ضمـن آشـنايی بـا مفاهيـم مهندسی سيسـتم‌هـا بتوانـد ايـن مفاهيـم را در طراحی و توسـعه محصولات و خدمـات پيچيـده بـه كار بنـدد.

خواندن کتاب مهندسی سیستم‌ ها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

متخصصان حوزه مهندسی سیستم‌ها در رشته‌های گوناگون مهندسی مخاطبان این کتاب‌اند.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۲۶۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۰/۱۳
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۹۰۱-۸۷-۹
تعداد صفحات۲۶۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۰/۱۳
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۹۰۱-۸۷-۹