با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
بازاریابی هوشمند با رویکرد هوش مصنوعی

دانلود و خرید کتاب بازاریابی هوشمند با رویکرد هوش مصنوعی

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب بازاریابی هوشمند با رویکرد هوش مصنوعی  نوشته  مهدی پارسا شریف  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب بازاریابی هوشمند با رویکرد هوش مصنوعی

کتاب بازاریابی هوشمند با رویکرد هوش مصنوعی نوشته مهدی پارسا شریف یکی از کتاب‌های تخصصی حوزه بازاریابی نشر عطران است.

نشر عطران فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ با انتشار کتاب‌های حوزه مهندسی آب و فاضلاب آغاز کرد. اکنون در زمینه‌های گوناگون از جمله علمی، آموزشی و ادبیات فعالیت می‌کند. این نشر تاکنون جشنواره‌های مختلف ادبی نیز برگزار کرده است.

در حال حاضر بخشی از کتاب‌های نشر عطران با هدف رفع نیازهای آموزشی قشر متخصص تامین می‌شوند و بخشی دیگر موضوعات ادبی و هنری دارند.

خواندن کتاب بازاریابی هوشمند با رویکرد هوش مصنوعی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

کتاب بازاریابی هوشمند با رویکرد هوش مصنوعی اطلاعاتی علمی و کاربردی حوزه بازاریابی را در اختیار متخصصان می‌گذارد.

بخشی از کتاب بازاریابی هوشمند با رویکرد هوش مصنوعی

بسیاری از مردم در تعریف بازاریابی آنرا پیشبرد فروش و تبلیغات تلقـی مـی‌کننـد. آنها استدلال می‌کنند که شرکت‌هـا همـواره بـه دنبـال فـروش چیـزی بـه مشـتریان هسـتند. آنهـا هنگامی که می‌شنوند فروش تنها بخش کوچکی از وظایف بازاریـابی را تشـکیل مـی‌دهـد، تعجب می‌کنند. اما، در واقع، حتی اگرهدف نهایی فروش باشد، وظایف دیگری نیزوجـود دارند که موجب تحقق وتوسعه فروش می‌شوند. این وظائف دیگررا مـی‌تـوان بـه صـورت تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالاهای مرغوب، و قیمتگذاری عنوان نمود. 

پیتر دراکر پدر مدیریت نوین درمورد بازاریابی می گویـد کـه هـدف بازاریـابی افـزایش فروش با تکیه برآگاهی و شناخت مشتری است تا کـالا یـا خـدمت ارائـه شـد ه بـا نیازهـای مشتری همخوانی داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که فروش و تلاشهای پیش‌بردی فاقد اهمیت و اعتبار است، بلکه مقصود این است که این دو بخش، وظایف بازاریابی را تشکیل می‌دهند.

بازاریابی به عنوان یک فرآیند مدیریتی ـ اجتماعی تعریف می‌شود که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق تولید و مبادله کالا به تأمین نیازها و خــواسته‌های خود اقـدام مـی‌نمایند. برای روشن شدن تعریف بازاریابی لازم است که مفاهیم اساسی آن مانند نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار مشخص گردد. در واقع، یک زنجیره مفهومی ما را از نیاز به بازار و از آنجا به بازاریابی و بازاریابی اجتماعی پیوند می‌دهد. تصور عموم از بازاریابی تلاش بـرای یـافتن مشـتری بیشـتر اسـت. 

هـر سـازمان مشـتریان مشخصی برای کالاهای تولیدی خود دارد. یک شرکت ممکن اسـت در یـک برهـه زمـانی خاص با کمبود تقاضـا، تقاضـای ناکـافی یـا تقاضـای بـیش از حـد بـرای محصـولات خـود روبه رو گردد. وظیفه مدیریت بازاریابی این است که راهکارهای مناسـبی بـرای برخـورد بـا این شرایط پیشنهاد نماید. مدیریت بازاریابی نه تنها جستجو برای تقاضای بیشتر بلکه تغییـرو حتی درمواردی کاهش تقاضا را نیز شامل می شود. مـدیریت بازاریـابی مـی‌کوشـد، میـزان، زمان و ماهیت تقاضا را با توجه به مقتضـیات محیطـی تغییـر دهـد. بـه بیـان دیگـر، مـدیریت بازاریابی، مهار تقاضاست. بنـابراین، مـدیریت بازاریـابی عبـارت از تجزیـه و تحلیـل، برنامـه‌ریـزی، اجـرا و مهـار برنامه‌هایی است که برای نیل به اهـداف سـازمانی تهیـه و تـدوین مـی‌گردنـد. هـدف از ایـن برنامه‌ها ایجاد و حفظ مبادلات است. به این ترتیب، مدیران بازاریابی شامل مدیران فـروش، فروشـندگان، مـدیران تبلیغـات، محققـین بازاریـابی، مـدیران محصـولات و مـدیران امـورقیمت گذاری است. (داوود فیض و شعبانی، ۲۰۱۹)

همانطور که بیان شد مدیریت بازا ریابی تلاش هدفمندی است که هـدف از آن دسـتیابی به مبادلات مطلوب با بازارهای معین است. حـال سـوال ایـن اسـت کـه چـه فلسـفه ای بایـد راهنمای این تلاش‌های بازاریابی باشد؟ مطالعه مفاهیمی که زمینه ساز این تلاش‌ها محسـوب می‌شوند، بسیار حائز اهمیت است.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۸۷ صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۴۰۰/۰۴/۲۹
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۵۲۹-۸۵-۲
تعداد صفحات۱۸۷صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۴۰۰/۰۴/۲۹
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۵۲۹-۸۵-۲