دانلود کتاب‌های مجید اخگر

مجید اخگر

فانی و باقی اثر مجید اخگر
الکترونیکی 
۱۰۵,۳۵۰ ت
الکترونیکی
۱۰۵,۳۵۰ت
subscriptionAvailableبدن تکه تکه شده اثر لیندا ناکلین
الکترونیکی 
۴۴,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۴۴,۸۰۰ت
subscriptionAvailableعلیه تفسیر اثر سوزان  سانتاگ
الکترونیکی 
۱۴۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدرباره‌ عکاسی اثر سوزان  سانتاگ
الکترونیکی 
۱۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبازیابی امر محسوس اثر مجید اخگر
الکترونیکی 
۸۲,۶۰۰ ت
الکترونیکی
۸۲,۶۰۰ت
subscriptionAvailableایدئولوژی زیبایی‌شناسی اثر تری ایگلتون
الکترونیکی 
۲۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۱۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableایدئولوژی، اخلاق، سیاست اثر پل ریکور
الکترونیکی 
۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآنچه سینما هست! اثر مجید اخگر
الکترونیکی 
۷۲,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۷۲,۸۰۰ت