دانلود کتاب‌های حمید قاسمی

حمید قاسمی

مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی اثر حمید قاسمی
الکترونیکی 
۸۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۸۴,۵۰۰ت
بازاریابی فوتبال اثر مایکل دس بوردس
الکترونیکی 
۲۲۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲۴,۵۰۰ت
ارتباطات عمومی در ورزش اثر حمید قاسمی
الکترونیکی 
۵۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۵۹,۵۰۰ت
ساخت و کاربرد ابزارهای جمع آوری داده ها اثر حمید قاسمی
الکترونیکی 
۱۷۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۷۴,۵۰۰ت
واژه نامه مدیریت ورزشی اثر مهوش نوربخش
الکترونیکی 
۹۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۹۹,۵۰۰ت
نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش (MIS) اثر حمید قاسمی
الکترونیکی 
۱۰۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۴,۵۰۰ت
آئین نگارش زبان فارسی اثر حمید قاسمی
الکترونیکی 
۱۶۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۶۹,۵۰۰ت
English for the Students of Sport Management اثر حمید قاسمی
الکترونیکی 
۵۷,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۵۷,۲۰۰ت
مدیریت رفتار سازمانی اثر مرتضی رضائی صوفی
الکترونیکی 
۱۱۳,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۱۱۳,۷۵۰ت
subscriptionAvailableقضاوت در شرایط نااطمینانی؛ جلد اول اثر دانیل کانمان
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableقضاوت در شرایط نااطمینانی؛ جلد دوم اثر دانیل کانمان
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
ارتباط شناسی (کارشناسی ارشد تربیت بدنی) اثر ابوالفضل فراهانی
الکترونیکی 
۱۲۹,۳۵۰ ت
الکترونیکی
۱۲۹,۳۵۰ت