دانلود و خرید کتاب‌های مهوش نوربخش (الکترونیکی و صوتی)

مهوش نوربخش

تغذیه ورزشی نوین (جلد اول، مبانی علمی) اثر رونالد جی موگان
الکترونیکی 
۲۷۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷۴,۵۰۰ت
کاربرد مدیریت رفتار سازمانی در ورزش اثر پريوش نوربخش
الکترونیکی 
۹۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۹۹,۵۰۰ت
اصول و مبانی مدیریت ورزشی اثر مهوش نوربخش
الکترونیکی 
۸۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۸۹,۵۰۰ت
واژه نامه مدیریت ورزشی اثر مهوش نوربخش
الکترونیکی 
۹۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۹۹,۵۰۰ت