با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
بخشندگی

دانلود و خرید کتاب صوتی بخشندگی

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب صوتی بخشندگی  نوشته  گروه نویسندگان آرکتورس  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه

معرفی کتاب صوتی بخشندگی

کتاب صوتی بخشندگی اثر گروه نویسندگان ارکتوس با ترجمه امیرحسین میزرائيان و صدای فرزانه فائزی منتشر شده است.

 درباره کتاب صوتی بخشندگی

 در این کتاب که از مجموعه کتاب‌های انگیزشی و موفقیت است، جملات و گزین‌گویه‌هایی الهام‌بخش از شخصیت‌های گوناگون علمی فرهنگی و هنری درباره بخشندگی خواهید شنید. 

 این گزین‌گویه ها شما را با قدرت جادویی خود به سوی بخشنده بودن هدایت می‌کنند و یادمی‌گیرید که نسبت به همنوعان و عزیزانتان و حتی غریبه‌ها بخشنده باشید. 

مـا بخشـندگی و سـخاوت دیگـران را تحسـین می‌كنیـم و از صمیم قلب آرزو داریـم كـه دیگـران هم مـا را بخشـنده بدانند. در واقــع، فضیلت‌هــای اندكــی هســتند كــه بــه نظرمــان مهمتــر از بخشـندگی می‌آینـد؛ امـا معنـای بخشــندگی چیسـت و چـرا ظاهرا همیشــه در میــان آدمهــا كــم اســت؟

در دوران مــا كــه خیلــی از آدم‌هــا ســعی دارنــد بــه نحــوی زندگــی آبرومندانـه‌ای داشـته باشـند، پیـدا كـردن راههایـی سـاده امـا معنـادار بـرای بخشـیدن بـه دیگـران از همیشـه مهمتـر اسـت. ایـن کتـاب كوچک، جنبه‌هـای بخشـندگی را توضیـح میدهـد و بـه شـما نشـان می‌دهـد چطـور می‌توانیـد سـخاوتمندی را در مركـز زندگـی روزمره‌تـان بگنجانیـد.

در ایـن كتـاب هرچــه را کــه در مــورد چگونگــی تشــخیص بخشــندگی دیگــران لازم اســت می‌آموزید و همچنیـن یـاد می‌گیرید كـه خودتـان هـم بخشنده‌تر باشید  هـر وقـت احسـاس كردیـد لازم اسـت بـه یـاد خودتـان بیاورید كـه از موهبـت سـخاوتمندی بیشـتر اسـتفاده كنیـد، بـاز هـم سـری به ایـن كتـاب بزنیـد. بخشـندگی، ثمربخشتریـن سـرمایه‌گذاریای اسـت كــه می‌توانیــد بكنیــد، و اگــر همــه مــا تصمیــم بگیریــم كــه آنچــه داریـم را بـا همدیگـر تقسـیم كنیـم، حـال همه‌مـان بهتـر می‌شـود.

 شنیدن کتاب بخشندگی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 شنیدن این کتاب را به همه در هر سن و سالی پیشنهاد می‌کنیم.

نظری برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
شابکundefined
زمان۰۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
قابلیت انتقالدارد
حجم۲۶۵٫۱ مگابایت
دسته بندی
زمان۰۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
قابلیت انتقالدارد
حجم۲۶۵٫۱ مگابایت