با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
رژیم غذایی دش برای زنان بالای ۵۰ سال

دانلود و خرید کتاب رژیم غذایی دش برای زنان بالای ۵۰ سال

نکات مفید و دستورات غذایی لازم جهت حفظ سلامت و کارآیی عروق، کاهش وزن، بهبود وضعیت قلبی - عروقی و پیشگیری از ابتلا به فشار خون بالا

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب رژیم غذایی دش برای زنان بالای ۵۰ سال  نوشته  کلی بی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب رژیم غذایی دش برای زنان بالای ۵۰ سال

کتاب رژیم غذایی دش برای زنان بالای ۵۰ سال نوشته کلی بی است که با ترجمه شکوفه شهبازی منتشر شده است. این کتاب نکات مفید و دستورات غذایی لازم جهت حفظ سلامت و کارآیی عروق، کاهش وزن، بهبود وضعیت قلبی - عروقی و پیشگیری از ابتلا به فشار خون بالا را در خود دارد.

درباره کتاب رژیم غذایی دش برای زنان بالای ۵۰ سال

رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ دش ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎﻻی ۵۰ ﺳﺎل، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﯽ، ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﺻﻼح اﻟﮕﻮﻫﺎی رژﯾﻤﯽ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام، ازاﺑﺘﻼی اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﻧﯿﺰ اﻣﺮاض ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ و ﮐﻠﯿﻮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻠﯽ ﺑﯽ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ، ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ درزﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن،ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ.

زندگی با فشار خون بالا می تواند چالشی نگران کننده و استرس زا باشد، چرا که با چندین مشکل و بیماری خطرناک دیگر نظیر بیماری های قلبی، کلیوی و دیابت همراه است. از فشار خون بالا با عنوان" قاتل خاموش" یاد می شود؛ با این حال، یک رژیم غذایی مناسب و تغییر در سبک زندگی می‌تواند در کنترل این بیماری بسیار تاثیر گذار باشد.

 با پیروی از یک رژیم غذایی مناسب و نیز داشتن تحرک بدنی کافی می توان از بروز بیماری فشار خون بالا به طور جدی پیشگیری کرد. مصرف دارو تنها در جلوگیری از موارد پر خطر چون احتمال سکته قلبی یا دیگر عوارض مرتبط با آن پیشنهاد می شود. کسانی که دچار اضافه وزن یا چاقی هستند، در گروه افراد پرخطر قرار می گیرند. ورزش کردن و رعایت رژیم غذایی مناسب می‌تواند در کاهش وزن و کنترل فشار خون بسیار موثر باشد.

 رژیم غذایی دش، امکان کاهش وزن آسان را فراهم می‌آورد. رژیم غذایی سالمی که بر مصرف میوه، سبزی و دیگر مواد غذایی اصلی رژیم دش متمرکز است، می‌تواند به شما کمک کند تا به دور از پرخوری، وعده های غذایی خود را به درستی و به اندازه مصرف کنید. در این الگوی رژیمی، هیچگونه محدودیتی از نظر مصرف مناسب مواد غذایی مختلف و خوشمزه وجود ندارد و از اینرو، این الگوی غذایی یکی از آسان ترین روش هایی است که با پیروی از آن می توان کاملا سالم و راحت زندگی کرد. 

خواندن کتاب رژیم غذایی دش برای زنان بالای ۵۰ سال را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ دش را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ افراد، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎﻻی ۵۰ ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﭼﺮاﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و اﺻﻮﻟﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام، ﺧﻮد را از ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، در اﻣﺎن ﻧﮕاه دارﻧﺪ. 

بخشی از کتاب رژیم غذایی دش برای زنان بالای ۵۰ سال

ﻏﺬا ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ را در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺮآوری ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ، ﻏﻨﯽ از ﺳﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارد. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ را ﺣﺪود ۶ ﺗﺎ ۱۱ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺟﯿﻮه ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. اﯾﻦ، ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺬف ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان درد و رﻧﺞ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ را ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﺗﺴﮑﯿﻦ داد.

والدین مبتلا به بیماری فشار خون بالا که برنامه غذایی درست را دنبال می‌کنند، می‌توانند با فراهم آوردن غذایی سالم و مناسب و پرهیز از مصرف مواد غذایی پرکالری، کمک بزرگی برای فرزندان خود باشند. با پیروی از والدین، بچه‌ها نیز الگوی غذایی سالم را فرا می‌گیرند. در مقام پدر و مادر، لازم است تا شما نیز الگوهای رفتاری سالم را برای فرزندانتان ترسیم نموده، به آنان کمک کنید تا برای تمام عمر از مصرف دارو های کاهش دهنده فشار خون خلاص شوند. آگاهی از این مسئله که تصمیمات شما برای تمام افراد خانواده لازم و ضروری است، می تواند انگیزه شما را در تداوم بخشیدن به رژیم غذایی خود و نیز تغییر دادن سبک زندگی تان به میزان چشمگیری بالا ببرد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬایی دش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺮب ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. متاسفانه، بیشتر مردم کنترلی بر روی فشارخون بالای خود ندارند. همین مساله نشان دهنده ریسک بالاتر عوارض ناشی از فشارخون بالاست؛ اما با این حال، هنوز هم نباید ناامید بود. کنترل و نظارت بر مقدار فشار خون و مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشک می تواند راهکاری بس عالی در این زمینه باشد.

رژﯾﻢ دش، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪی و ﺗﺎزه ﮐﺎری ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ دش ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ۲۰۰۰ ﮐﺎﻟﺮی در روز، از ﭼﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﺿﻤﻦ، اﯾﻦ ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﻨﺎن دﻗﯿﻖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺪارﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﯽ درﻏﺬای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﮑﺎﻫﺪ.


نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۶۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۸,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۱۱/۲۲
شابک۹۷۸-۶۲۲-۲۷۵-۸۷۴-۵
تعداد صفحات۱۶۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۸,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۱۱/۲۲
شابک۹۷۸-۶۲۲-۲۷۵-۸۷۴-۵