با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب روابط‌ عمومی؛ ضرورت، وظایف و اصول اثر محمود اختیاری

دانلود و خرید کتاب روابط‌ عمومی؛ ضرورت، وظایف و اصول

۴٫۳ از ۳ نظر
۴٫۳ از ۳ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب روابط‌ عمومی؛ ضرورت، وظایف و اصول  نوشته  محمود اختیاری  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب روابط‌ عمومی؛ ضرورت، وظایف و اصول

روابط‌ عمومی؛ ضرورت، وظایف و اصول نوشته محمود اختیاری کتابی در زمینه علوم ارتباطات اجتماعی و مدیریت با موضوع اصول و ضرورت ها و وظایف روابط عمومی در سازمان‌های مختلف است.

پـس از اجتماعی شـدن بشـر و پیدایـش زبـان کـه شـاید تا امـروز مهم‌ترین اختـراع باشـد، مبادله اطلاعات و اندیشـه‌ها میان انسـان‌ها در زندگی اجتماعی از ضروریات مهم محسـوب شـده و می‌شود.

در هـر فرهنـگ و تمدنی تحقق این امر در ارتباطات انسـانی متجلی اسـت، چرا که ادبیات نوشـتاری و شـفاهی هر قوم و ملتی سرشـار از این گونه ارتباطات اسـت.

در سـال‌های اخیـر فعالیت‌های روابط عمومی در کشـور از رشـد بسـیار خوبی برخـوردار بوده اند، ولی تمامـی ایـن فعالیت‌هـا نیـاز بـه تحـول در جنبه هاي کیفـی و همچنیـن بومی شـدن دارد.

کتاب حاضر بـا شـکل و محتـوای آموزشـی می‌توانـد در ارتقـای کیفی آموزش و تخصصی شـدن این رشـته مؤثر باشـد، ضمن اینکه دیدگاه انتقادی قسـمت هایی از کتاب و بررسـی شـرایط روز کشور، نوید برداشتن قدم‌هایـی بـه سـمت علمی و کاربردی‌تر شـدن رشـته روابط عمومی و فعالیت‌های مربوط بـه آن را می‌دهـد.

اثـر حاضـر در ۹ فصل شـامل فصـل اول: کلیات، فصـل دوم: روابط عمومی ضـرورت، وظایف، اصول و انـواع، فصـل سـوم: الگوهـای روابط عمومی، فصـل چهـارم: روابط عمومی دیجیتـال، فصل پنجم: گزارش‌نویسـی در روابط عمومـی، فصـل ششـم: انجمن‌هـای حرفـه‌ای روابط عمومـی، فصـل هفتم: ارتباطـات و روابط عمومـی، فصـل هشـتم: روابط عمومی و ارتباط با رسـانه‌ها و فصل نهـم: ابزارهای روابط عمومـی در سـازمان‌ها و برنامه‌هـای آن تنظیـم شـده و تلاش شـده تـا محتـوای کتـاب بـه گونـه‌ای گـردآوری و نـگارش شـود کـه بتوانـد بـه عنوان یـک کتاب پرمحتـوا و یک منبع درسـی، مـورد اسـتفاده اسـتادان، دانش پژوهان و دانشـجویان قـرار گیرد.

 خواندن کتاب روابط‌ عمومی؛ ضرورت، وظایف و اصول را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

استادان، انديشمندان، دانشجویان، کارشناسان و تلاشگران عرصه روابط عمومی.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۸۵ صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۰۷/۰۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۸-۵۵-۴
تعداد صفحات۱۸۵صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۰۷/۰۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۸-۵۵-۴