با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب روابط عمومی از زاویه‌ی ارتباطات اثر یونس شکرخواه

دانلود و خرید کتاب روابط عمومی از زاویه‌ی ارتباطات

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب روابط عمومی از زاویه‌ی ارتباطات  نوشته  یونس شکرخواه  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب روابط عمومی از زاویه‌ی ارتباطات

کتاب روابط عمومی از زاویه‌ی ارتباطات مجموعه مقالات دکتر یونس شکرخواه در حوزه‌ی روابط عمومی الکترونیک است. 

درباره‌ی کتاب روابط عمومی از زاویه‌ی ارتباطات

دکتر یونس شکرخواه در کتاب روابط عمومی از زاویه‌ی ارتباطات، مجموعه مقالاتی را منتشر کرده است که هرکدام درباره‌ی یکی از ابعاد روابط عمومی و ارتباطات آنلاین صحبت می‌کند. در این مقالات شکرخواه ما را با ارتباطات دیجیتال و سواد رسانه‌ای آشنا می‌کند. درباره‌ی روابط عمومی دیجیتال می‌نویسد، از دیجیتالی شدن روابط عمومی حرف می‌زند و ما را با بازایابی دیجیتالی، تبلیغات و روش‌های مختلف آن و ... آشنا می‌کند.  

کتاب روابط عمومی از زاویه‌ی ارتباطات را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

تمام فعالان در زمینه‌ی ارتباطات می‌توانند از محتوای کتاب روابط عمومی از زاویه‌ی ارتباطات استفاده کنند. 

بخشی از کتاب روابط عمومی از زاویه‌ی ارتباطات

او خــود دربــاره روزنامه نــگاري آنلایــن مي‌گویــد: «روزنامه نــگاري دیجیتــال، ســختي کار روزنامه نــگاري ســربي را نــدارد و آنقــدر ســرعتش بالاســت کــه هــر آن مي‌تــوان خبــر را تکمیــل کــرد. ســختي کار در ایــن اســت کــه مجموعــه اطلاعاتــي را کـه بـه آسـاني بـه دسـت آمـده تبدیـل کنیـد بـه یـک ترکیـب مناسـب اطلاعـات. یعنـي نمونه‌هـاي اطلاعاتـي را کـه بـه سـادگي از طریـق اینترنـت یـا... بـه دسـت آورده‌ایـد، بـا آلیــاژ خودتــان دوبــاره تولیــد کنیــد.»

شـکرخواه بـا راه انداختـن همشـهري آنلایـن هـم فصـل جدیـدي در ایـن ژانـر بـاز کــرد و ثابــت کــرد کــه مي‌تــوان هــر بــار بــا ایــده و طرحــي نــو در میادیــن مختلــف ظاهـر شـد.

او در مــورد ضــرورت پرداختــن و اهمیــت دادن بــه روزنامه‌هــاي آنلایــن مي‌گویــد: «نسـلي کـه از سـال ۵۷ بـه بعـد بـه دنیـا آمـده، بـه ترتیـب بـا ویدئـو، سـي‌دي، دي‌وي‌دي و کامپیوتـر بـزرگ شـده اسـت. یعنـي ایـن نسـل اساسـا آنلایـن بـزرگ شـده اسـت. او دیگــر خیلــي مخاطــب روزنامه‌هــاي ســنتي نخواهــد بــود مگــر اینکــه روزنامه‌هــا بــه فکـر ایـن باشـند کـه تمایـزات و داده‌هایـي را در روزنامه‌هـاي خـود ایجـاد کننـد کـه در دنیـاي وب قابـل دسترسـي نباشـد.»

فهرست

 • از سربازي تا ژنرالي؛ از روزنامه سربي تا آنلاین
 • آشنایي با ریشه‌هاي انقلاب جهاني ارتباطات و جامعه اطلاعاتي 
 • ارتباطات دیجیتال چیست؟
 • سواد رسانه‌اي چیست؟
 • روابط عمومي دیجیتال چیست؟ 
 • انفجار بزرگ خاموش: دیجیتال شدن روابط عمومي 
 • روابط عمومي مدرن: رسانه‌اي تر و گلوبال‌تر
 • نوآوري چطور اشاعه مي‌یابد؟ 
 • آشنایي با الزامات و اهداف شبکه‌اي شدن 
 • دارایي‌هاي دیجیتال چگونه مدیریت مي‌شوند؟
 • بازاریابي چیست؟
 • روش‌هاي عمده در تبلیغات چیست؟ 
 • تبلیغات سینمایي و تلویزیوني چیست؟ 
 • تبلیغات بیرون از خانه چیست؟
 • تبلیغات در نقطه خرید چیست؟ 
 • چرا و چطور هدیه مي‌دهند؟
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۲۹ صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۴,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۳/۰۷/۰۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۸-۱۷-۲
تعداد صفحات۱۲۹صفحه
قیمت نسخه چاپی۶۴,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۳/۰۷/۰۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۸-۱۷-۲