دانلود و خرید کتاب پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹ مهدی حجوانی
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.

معرفی کتاب پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹

کتاب پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹، به بررسی مسایل و چالش‌های کتاب کودک ایران پرداخته است. فهرست لاک‌پشت پرنده نیز ضمیمه شده است.

درباره‌ی کتاب پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹

پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹ به موضوع مسائل و چالش‌های کتاب کودک ایران پرداخته است. در این شماره از پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹ با تعدادی از فعالان حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان گفتگو شده و درباره‌ی مسائل بسیاری مانند چالش‌های کتاب کودک در ایران، مفهوم نوجوانی، رتوریک در ادبیات کودک و ... صحبت شده است. در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹ همچنین مقاله‌ای از گرتا جوکارد درباره‌ی ادبیات زیست‌محیطی کودکان آمده است.

در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹، سحر ترهنده، هدی حدادی، علی اصغر سیدآبادی و فریدون عموزاده خلیلی، محسن هجری، شهرام شفیعی، پوپک نیک‌طلب، مریم امیرخانی و شهرام رجب‌زاده، مقالاتی خواندنی نوشته‌اند. 

کتاب پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹ را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

دوست‌داران ادبیات کودکان و نوجوانان از مطالعه‌ی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹ لذت می‌برند.

بخشی از کتاب پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- شماره ۱۹

مخاطـب واقعـی از مسـیرهای واقعـی و نـه مسـیرهای گلخانـه‌ای قابــل شناســایی و بررســی اســت. ایــن بحــث مخاطــب گلخانــه‌ای و نـگاه گلخانـه‌ای بـه ادبیـات کـودک و هـر موضوعـی، بحـث دوم مـن اســت. راجــع بــه مخاطــب می‌تــوان خیلــی بحــث کــرد. مــن یکــی از اصلی‌تریــن آفت‌هــای ادبیــات کودکمــان را ایــن می‌دانــم کــه در آن مخاطــب فرامــوش شــده و اصاــا محلــی از اعــراب نــدارد. در حالــیکــه مــا داریــم بــرای مخاطــب می‌نویســیم.

موضـوع مخاطب‌شناسـی در ادبیـات بزرگسـال بـا مخاطب‌شناسـی ادبیــات کــودک بســیار تفــاوت دارد. مــن می‌توانــم در ادبیــات بزرگســال بگویــم مخاطــب خــاص دارم، ولــی ادبیــات کــودک مخاطـب عـام دارد. مـن نمـی‌توانـم بگویـم فقـط بـرای یـک گـروه از بچه‌هــا می‌نویســم. بنابرایــن معنــی مخاطــب عــوض می‌شــود. وقتــی ایــن عوض شــدن معنــی را بــه رســمیت بشناســیم، آن زمــان بایـد ببینیـم چـه سـازوکارهایی داریـم تـا بـه نظـر واقعـی مخاطـب دســت پیــدا کنیــم.

مســأله‌ی دوم ادبیــات کــودک مــا رهایــی اســت. بــه نظــر مــن ادبیــات کــودک بایــد از بعضــی قیــد و بندهــا رهــا شــود. یکــی از آن قیـد و بندهـا هالـه‌ای اسـت کـه اطـراف ادبیـات کـودک تنیـده شــده. ایــن هالــه و ایــن گلخانــه، کــه شــاید خیلــی هــم از ســر دلســوزی یــا غیرعامدانــه باشــد، چــه ویژگی‌هایــی دارد؟ 

فهرست

  • الف آغاز: پژوهشنامه در منزل سوم: مدیرمسئول
  • مسائل و چالش های امروز | سردبیر
  • پرونده مسائل و چالش های کتاب کودک ایران
  • وضعیت گلخانه‌ای: گفت وگویی با حضور سحر ترهنده، هدی حدادی، علی اصغر سیدآبادی و فریدون عموزاده خلیلی
  • نوجوانی، مفهومی مدرن اما سرگردان: محسن هجری
  • رتوریک در ادبیات کودک: شهرام شفیعی
  • تهدید یا فرصت؟| پوپک نیک طلب
  • ادبیات زیست محیطی کودک: از بوم نقد تا بوم آموزش | گرتا جو گارد/ مترجم: فاطمه نظیری
  • مقاله‌ی آزاد: ربع قرن در یک ایستگاه: شهرام رجب‌زاده
  • فهرست لاک پشت پرنده

نظرات کاربران

نرگس
۱۳۹۹/۰۱/۲۸

کاش تو کتاب‌خونه‌ی طاقچه بگذاریدش

علیرضا احمد زاده
۱۳۹۹/۰۱/۳۰

نقد جناب آقای شهرام رجب زاده بسیار برّا اما کاملا منصفانه است. و بسیار زیبا نوشته شده است.

Elham jannesari
۱۳۹۹/۰۵/۲۹

کمتر فصلنامه و مجله ای رو دیدم که در عین تخصصی بودن انقدر گرم و صمیمی هم باشه. به خصوص بخش اول که من از نقد های جناب سید آبادی و صحبت های آقای حجوانی و در نهایت جمع بندی

- بیشتر
یحیی علیپور
۱۳۹۹/۰۱/۲۹

قسمت تهدید یا فرصت به نگارش خانم نیک طلب در بررسی چالش ترجمه خیلی علمی و مفید بود و به نظر من بر همه ی ما مترجمان واجب هست که خوانده شود.

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۲٫۶ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۸

تعداد صفحه‌ها

۱۸۹ صفحه

حجم

۲٫۶ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۸

تعداد صفحه‌ها

۱۸۹ صفحه

قیمت:
۱۵,۵۰۰
تومان